Výročné správy

Naša spoločnosť každý rok bilancuje svoj úspech prostredníctvom výročnej správy, ktorá zároveň poukazuje na naše čestné a efektívne podnikanie.

Naša spoločnosť týmto v súlade s ust. § 23d ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení informuje, že výročnú správu uložila v Registri účtovných závierok.