Informácie pre koncových užívateľov

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. (ďalej aj ako "spoločnosť Orange") na základe § 83 ods. 1 a ďalších ustanovení zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej "Zákon") v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 (v znení Všeobecného povolenia č. 1/2019) vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.