Informácie pre koncových užívateľov

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. (ďalej aj ako „spoločnosť Orange“) na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Obchodné meno: Orange Slovensko, a.s.
Sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35 697 270
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 1142/B

Spoločnosť Orange poskytuje široké portfólio elektronických komunikačných služieb, pričom podrobnosti o celom portfóliu ponúkaných služieb sú k dispozícii na Predajných miestach spoločnosti Orange a na www.orange.sk, a to najmä v príslušných všeobecných podmienkach a v cenníkoch.

Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sú určené najmä vo všeobecných podmienkach a v cenníkoch pre príslušné služby.

Informácie o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosť) a o možnosti jej ukončenia sú uvedené v príslušných dodatkoch k zmluvám o poskytovaní verejných služieb (pričom dĺžka doby viazanosti je určená v závislosti od konkrétnej komerčnej ponuky), alebo v prípadoch bez viazanosti vo všeobecných podmienkach príslušných ku každej službe.

Informácie o postupoch súvisiacich s prenosom čísel a iných identifikátorov sú upravené v Podmienkach prenositeľnosti čísla.

Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, ktorými sú tarify určené pre zdravotne postihnutých užívateľov, alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov sú uvedené v cenníkoch k príslušným službám.

Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácií elektronických komunikačných služieb spoločnosti Orange je uvedený v príslušných všeobecných podmienkach na konkrétnu službu, ktorej sa reklamácia týka.

Reklamačný poriadok týkajúci sa tovaru predaného Orange je uvedený na Reklamačný poriadok pre tovar

Spoločnosť Orange má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou.

V prípade, že zákazníkove reklamačné konanie týkajúce sa tovaru alebo služieb bolo ukončené, a zákazník nie je spokojný s vyriešením reklamácie, môže sa s podnetom obrátiť na telekomunikačného ombudsmana, ktorý sa ním bude zaoberať. Riešenie sporu telekomunikačným ombudsmanom je mechanizmom urovnania sporov, ktorý je vedený spoločnosťou Orange.

V prípade, že reklamačné konanie týkajúce sa výlučne elektronických komunikačných služieb bolo ukončené, a účastník nie je spokojný s vyriešením reklamácie, môže sa s podnetom obrátiť na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb s návrhom na začatie mimosúdneho riešenia sporu v zmysle Zákona.

V prípade uznania reklamácie na tovar ma zákazník právo na jedno z nasledujúcich plnení: opravu tovaru, výmena tovaru, primeraná zľava z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, a to všetko podľa okolností konkrétneho prípadu a v zmysle Reklamačného poriadku a platnej legislatívy.

V prípade uznania reklamácie na elektronické komunikačné služby má účastník v zmysle platnej legislatívy a príslušných všeobecných podmienkach právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, ktoré nezavinil a na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného spoločnosťou Orange; toto právo musí uplatniť u spoločnosti Orange najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania elektronickej komunikačnej služby.

Aktuálne kontaktné údaje na servisné služby poskytované spoločnosťou Orange nájdete na https://www.orange.sk/onas/kontakty/zakaznicka-linka/

Spoločnosť Orange bude informovať účastníkov o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania spôsobom ich zverejnenia na www.orange.sk. V prípade podstatných zmien zmluvných podmienok spoločnosť Orange v zmysle platnej legislatívy a spôsobom stanoveným v príslušných všeobecných podmienkach oznámi účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informuje o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak účastník tieto zmeny neakceptuje. Oznámenie podstatnej zmeny zmluvných podmienok je spoločnosť Orange oprávnená urobiť písomne, elektronickou poštou, SMS správou alebo telefonicky. Oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť.

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou Orange, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo všeobecných podmienkach k príslušnej službe a najmä v príslušnej časti cenníka pre danú službu.

Spoločnosť Orange aktuálne nemá v ponuke produkty alebo služby určené pre zdravotne postihnutých účastníkov.

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti Orange sú uvedené v príslušných všeobecných podmienkach a v príslušnej časti cenníka pre poskytovanie danej služby.

Informácie o službe prezentácie identifikácie volajúceho (CLIP) a o službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho (CLIR) podľa platnej legislatívy sú uvedené v príslušných všeobecných podmienkach a cenníkoch týkajúcich sa hlasových služieb.

Aktuálne informácie o prístupe k službám tiesňového volania alebo o informáciách o polohe volajúceho v rámci služby, ktorú si účastník predplatil, sú uvedené v aktuálnych cenníkoch k príslušným službám.

Informácie o akýchkoľvek zmenách prístupu k službám tiesňového volania alebo informáciám o polohe volajúceho v rámci služby, ktorú si účastník predplatil, budú oznámené spôsobom definovaným v bode 7 tohto dokumentu.

Účastník, ktorý je fyzickou osobou, je v zmysle § 59 ods. 2 Zákona právo určiť, či jeho osobné údaje budú zaradené do telefónneho zoznamu a ak áno, ktoré osobné údaje budú zaradené, ak sú relevantné na účel telefónneho zoznamu. Relevantnými údajmi fyzickej osoby na účely telefónneho zoznamu sú telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Nezaradenie osobných údajov účastníka do telefónneho zoznamu, overenie, opravy alebo ich odstránenie je bezplatné.

Ak Účastník, ktorým je fyzická osoba, požiada alebo súhlasí so zverejnením svojich relevantných osobných údajov v telefónnom zozname, má právo v zmluve, alebo iným spôsobom stanoveným spoločnosťou Orange určiť, či v telefónnom zozname budú zverejnené osobné údaje Účastníka v rozsahu telefónne číslo, titul, meno a priezvisko, alebo v rozsahu telefónne číslo, titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Určenie, ktoré relevantné údaje Účastníka podľa predchádzajúcej vety budú zverejnené v telefónnom zozname, sa týka všetkých telefónnych čísel Účastníka, pri ktorých požiadal alebo súhlasil so zverejnením v zmluve, ako aj vo všetkých predchádzajúcich zmluvách.

Informácie o všetkých platných cenách vo vzťahu k číslam alebo službám s osobitnými cenovými podmienkami sú uvedené v cenníkoch k príslušným službám.

Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet, ktoré je spoločnosť Orange povinná zverejňovať v zmysle prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014, ako sú: parametre pripojenia vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku sú uvedené v príslušnom cenníku k danej službe pri konkrétnej službe, ktorej sa parametre majú týkať.

Spoločnosť Orange týmto v zmysle Všeobecného povolenia č. 1/2014 vyhlasuje, že má bezplatný prístup k programovým službám, ktoré vysielatelia zriadení zákonom ako službu verejnosti poskytujú spoločnosti Orange bezplatne.

Spoločnosť Orange má v zmysle zákona právo na úhradu za poskytnuté služby. V prípade, ak je účastník v omeškaní s úhradou za poskytnuté služby aj napriek upozorneniu spoločnosti Orange a uplynutiu dodatočnej primeranej lehoty, je spoločnosť Orange v zmysle Zákona oprávnená pristúpiť k prerušeniu alebo obmedzeniu poskytovania služieb. V prípade, ak dôjde z tohto dôvodu k porušeniu záväzku viazanosti, je spoločnosť Orange oprávnená vyúčtovať účastníkovi zmluvnú pokutu vo výške a za podmienok dohodnutých v zmluve, resp. príslušnom dodatku s viazanosťou. Podrobné podmienky o postupoch spoločnosti Orange v prípade neplatenia úhrad za poskytnuté služby sú uvedené vo všeobecných podmienkach pre príslušnú službu. Poplatky za upomienku, odpojenie služieb z dôvodu neplatenia a pod., sú uvedené v cenníkoch pre príslušnú službu.