Spoločenská zodpovednosť

matka s dcérou sedia za počítačom

Sprístupňujeme digitálny svet

Chceme, aby naši zákazníci mali pozitívne skúsenosti s našimi službami a aby im uľahčovali život. Záleží nám na tom, aby ich využívali rozumne a zodpovedne a chránime aj ich osobné údaje.

mladý pár na romantickej prechádzke po meste

Sme angažovaní

Záleží nám na spoločnosti, v ktorej pôsobíme, vnímame svoju zodpovednosť voči komunite, angažujeme sa vo verejnoprospešných aktivitách. Snažíme sa, aby digitálne technológie pomáhali ľuďom a profilujeme sa ako starostlivý top zamestnávateľ.

pohľad z vrchu na les

Sme zelení

Monitorujeme a snažíme sa znižovať negatívne dopady nášho podnikania na životné prostredie a vyvíjame udržateľné digitálne riešenia. Uplatňujeme Politiku kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Kódexy

Etický kódex

Striktne dodržujeme etické princípy pri všetkých aktivitách nášho podnikania a riadime sa zásadami pevne zakotvenými v etickom kódexe. Ako v profesionálnom, tak aj v osobnom kontakte nám záleží na pozitívnom dojme, vplyve a rešpektovaní našej spoločnosti.

Kódex správania dodávateľov

Nasledovný Kódex správania dodávateľov platí pre všetky obstarávacie činnosti riadené spoločnosťou Orange. Spoločnosť Orange od dodávateľov očakáva, že budú dodržiavať a presadzovať tieto základné zásady v celej svojej sfére pôsobnosti v súlade s prílohou k zmluve ktorá ustanovuje Etické a environmentálne postupy, korporátnu zodpovednosť (CSR), antikorupčný záväzok.

Netolerujeme korupciu

Skupina Orange vydala a aktualizovala v novembri 2017 svoju Protikorupčnú politiku („Anti-Corruption Policy“) na základe francúzskeho protikorupčného zákona „Sapin 2“. Spoločnosť Orange Slovensko ako súčasť skupiny Orange netoleruje korupciu a uplatňuje protikorupčné ustanovenia v zmluvách s tretími stranami.

Národný kódex

V spolupráci s ostatnými mobilnými operátormi sme vytvorili kódex definujúci naše záväzky a povinnosti v oblasti kontroly a kroky proti nevhodnému mobilnému obsahu. Naším cieľom je minimalizovať možné následky najmä u detí a mladistvých a chrániť ich pred negatívnym vplyvom moderných komunikačných technológií.