Vyjadrenia k optickej sieti Orange Slovensko

Na základe zákona č.351/2011 Z.z. O elektronických komunikáciách, je stavebník povinný ku každému stavebnému konaniu predložiť vyjadrenia všetkých správcov podzemných IS (inžinierskych sietí).

Spoločnosť MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO: 36230537 na základe rámcovej zmluvy so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vl. č. 1142/B zabezpečuje servis optickej siete Orange Slovensko na území celého Slovenska.

Spoločnosť MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., v rámci tejto činnosti poskytuje:

  • vyjadrovanie sa k existencii PTZ (podzemné telekomunikačné zariadenie) pre stavebné konanie (ÚR, SP, ODS) aj pre realizáciu stavebných činností, ktoré prichádzajú do styku s PTZ Orange Slovensko a.s.
  • taktiež zabezpečujeme vytýčenie PTZ v teréne a určenie podmienok styku s PTZ

So žiadosťou sa stačí obrátiť na spoločnosť MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., aktuálne kontakty sú dostupné na stránke partnera

Prejsť na stránku partnera

Stavebník je povinný pri vyplnení žiadosti uviesť platný telefonický alebo mailový kontakt, aby v prípade nejasností mohol byť kontaktovaný. Ak staviteľ neuvedie platný kontakt, žiadosť o vyjadrenie nemusí byť spracovaná.