Vyjadrenia k optickej sieti Orange Slovensko

Na základe zákona č.351/2011 Z.z. O elektronických komunikáciách, je stavebník povinný ku každému stavebnému konaniu predložiť vyjadrenia všetkých správcov podzemných IS (inžinierskych sietí).

Spoločnosť MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO: 36230537

na základe rámcovej zmluvy so spoločnosťou

Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č. 1142/B zabezpečuje servis optickej siete Orange Slovensko na území celého Slovenska.

Spoločnosť MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., v rámci tejto činnosti poskytuje:

  • vyjadrovanie sa k existencii PTZ (podzemné telekomunikačné zariadenie) pre stavebné konanie (ÚR, SP, ODS) aj pre realizáciu stavebných činností, ktoré prichádzajú do styku s PTZ Orange Slovensko a.s.
  • taktiež zabezpečujeme vytýčenie PTZ v teréne a určenie podmienok styku s PTZ.

So žiadosťou sa stačí obrátiť na Spoločnosť MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., aktuálne kontakty sú dostupné na stránke partnera

Prejsť na stránku partnera

Stavebník je povinný pri vyplnení žiadosti uviesť platný telefonický alebo mailový kontakt, aby v prípade nejasností mohol byť kontaktovaný. Ak staviteľ neuvedie platný kontakt, žiadosť o vyjadrenie nemusí byť spracovaná.