Cenník

Pevný optický internet Partner - Účastnícke programy

Účastnícky program Mesačný poplatok Objem predplatených dát Maximálna teoreticky dosiahnuteľná rýchlosť sťahovania/ odosielania dát 3
Home Basic Fiber Partner 1 13 Neobmedzený 2 30/3 Mbit/s
Home Optimal Fiber Partner 1 18 Neobmedzený 2 250/25 Mbit/s
Home Premium Fiber Partner 1 23 Neobmedzený 2 600/60 Mbit/s
1. Na užívanie tohto účastníckeho programu sa vzťahujú ustanovenia Zásad správneho užívania služby Pevný optický internet Partner, ako sú tieto uvedené v aktuálnom Cenníku služieb Pevný optický internet Partner a Orange TV cez Optik Partner.

2. Účastník je povinný využívať plnenia tvoriace obsah účastníckeho programu primerane. Povinnosť dodržiavať kritérium primeranosti nie je pre účastnícke programy aktivované od 16. 10. 2019 stanovená presným objemovým limitom. Kritérium primeranosti využívania účastníckeho programu sa určuje v závislosti od priemernej miery využívania toho istého účastníckeho programu inými účastníkmi. Využívanie účastníckeho programu účastníkom bude považované za neprimerané vtedy, ak bude podstatne prevyšovať priemernú mieru využívania účastníckeho programu inými účastníkmi, pričom priemerná miera využívania účastníckeho programu inými účastníkmi sa vypočítava z posledných troch zúčtovacích období predchádzajúcich skúmanému zúčtovaciemu obdobiu. V prípade, ak majú rôzni účastníci pridelené zúčtovacie obdobia s rôznymi dňami začiatku a konca zúčtovacieho obdobia, porovnávajú sa tie zúčtovacie obdobia, ktorých posledný deň spadá do toho istého kalendárneho mesiaca. Priemernú mieru využívania konkrétneho plnenia tvoriaceho súčasť účastníckeho programu prevyšuje podstatným spôsobom taká miera využívania tohto plnenia účastníkom, ktorá je minimálne 1,5-násobkom priemernej miery využívania tohto plnenia ostatnými účastníkmi. V prípade, že rozsah využívania služby Pevný optický internet partner je neprimeraný, alebo je taký, že ohrozuje Sieť a/ alebo iné zariadenia potrebné na poskytovanie služby Pevný optický internet partner, alebo niektorej súčasti tejto služby, alebo v jeho dôsledku môžu poklesnúť kvantitatívne alebo kvalitatívne parametre jej poskytovania ostatným účastníkom, je takýto rozsah užívania považovaný za zneužívanie služby a spoločnosť Orange Slovensko, a.s., je oprávnená vykonať opatrenia na dočasné obmedzenie alebo prerušenie poskytovania služby Pevný optický internet partner účastníkovi. Ak si účastník aktivoval účastnícky program do 15. 10. 2019, limit pre objem prenosu dát na jedno zúčtovacie obdobie môže byť obmedzený na 500 GB, pričom v takom prípade je maximálna rýchlosť prenosu dát po vyčerpaní limitu pre objem prenosu dát na jedno zúčtovacie obdobie (sťahovanie/ odosielanie dát) stanovená na 2/2 Mbit/s; ak sa pre niektoré skupiny zákazníkov neuplatňuje limit pre objem prenosu dát na jedno zúčtovacie obdobie, za neprimerané sa nepovažuje využívanie účastníckeho programu, ak účastník neprekročil limit 500 GB.

3. Uvádzané rýchlosti prenosu dát sú maximálne teoreticky dosiahnuteľné rýchlosti. Účastník taktiež berie na vedomie, že nemožnosť dosiahnutia maximálnej teoreticky dosiahnuteľnej rýchlosti môže byť spôsobená aj parametrami a špecifikáciou koncového telekomunikačného zariadenia, ktoré účastník používa pri využívaní predmetnej služby a ide v takom prípade o technickú nemožnosť dosahovania danej maximálnej teoreticky dosiahnuteľnej rýchlosti.

Pevný optický internet Partner - Doplnkové služby k účastníckym programom

Doplnková služba Aktivačný poplatok Mesačný poplatok
Bezpečnostný balík 1 0 2,99
Rodinný bezpečnostný balík 2 0 4,50
Pevná IP adresa 0 8,03
E-mailová schránka 3 0 0
Zrýchlenie na 1 Gbit/s 4 0 15 € (pre účastnícky program Home Basic Fiber Partner)
10 € (pre účastnícky program Home Optimal Fiber Partner)
5 € (pre účastnícky program Home Premium Fiber Partner)
1. Doplnkovú službu Bezpečnostný balík si môže účastník aktivovať len v prípade, že uzavrel so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., písomnú zmluvu, ktorou mu bolo poskytnuté právo na užívanie softvéru, ktorého poskytovanie tvorí predmet tejto služby, z webovej stránky www.orange.sk, pričom účastník má právo maximálne 30 dní službu bezplatne testovať. Pokiaľ do uplynutia lehoty na bezplatné testovanie podľa predchádzajúcej vety účastník doplnkovej služby Bezpečnostný balík nepožiada spôsobom stanoveným spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., o poskytovanie platenej doplnkovej služby Bezpečnostný balík, spoločnosť Orange Slovensko, a.s., mu službu deaktivuje. V prípade deaktivácie doplnkovej služby Bezpečnostný balík podľa predchádzajúcej vety nemá účastník právo na ďalšie bezplatné testovanie Bezpečnostného balíka, ak si túto doplnkovú službu v budúcnosti znovu aktivuje. Účastníkovi bude mesačný poplatok vyúčtovaný v každom zúčtovacom období podľa počtu počítačov, pre ktoré má službu v danom zúčtovacom období aktivovanú (t. j. má nainštalovaný príslušný počítačový program).

2. „Rodinný bezpečnostný balík“ je doplnkovou službou spoločnosti Orange Slovensko, a.s., (ďalej len „Služba alebo „Balík“) a rozumie sa ňou komplexné zabezpečenie softvérovej ochrany PC a mobilných zariadení jednotlivými licenciami v rámci Balíka, ktorý tvoria nasledovné licencie: Bezpečnostný balík, ESET Mobile Security od Orangeu a ESET Parental Control for Android (ďalej len „licencie“ alebo jednotlivo „licencia pre Bezpečnostný balík“, licencia pre ESET Mobile Security od Orangeu a licencia pre ESET Parental Control for Android“), pričom účastník je oprávnený vybrať si v rámci Balíka obmedzený (maximálne povolený) počet 4 ks licencií a tieto jednotlivé licencie si môže účastník ľubovoľne skombinovať (aj viacero rovnakých a aj všetky rovnaké licencie) v rámci Balíka pri zachovaní maximálneho (obmedzeného) počtu 4 ks licencií. Pri výbere Balíka, ktorý obsahuje aspoň jednu licenciu pre ESET Mobile Security od Orangeu pri prevode telefónneho čísla, pre ktoré bola licencia aktivovaná, na nového účastníka nedochádza k automatickej aktivácii licencie pre ESET Mobile Security od Orangeu pre toto telefónne číslo; ak má nový účastník o aktiváciu licencie záujem, musí si ju aktivovať samostatne pri aktivácii doplnkovej služby ESET Mobile Security od Orangeu alebo v súlade s týmito podmienkami. Licencia pre ESET Mobile Security od Orangeu a ESET Parental Control for Android v rámci Balíka obsahuje neobmedzené množstvo predplatených dát na dátové prenosy v rámci využívania licencií v rámci Balíka, ktoré účastník môže využívať, ak má v zariadení, v ktorom je licencia nainštalovaná, aktívne APN internet. Využívanie licencie pre ESET Mobile Security od Orangeu je možné v koncových telekomunikačných zariadeniach s operačným systémom Android vo verzii 2.3 a vyššej, využívanie licencie pre ESET Parental Control je možné v koncových telekomunikačných zariadeniach s operačným systémom Android vo verzii 4.0 a vyššej. Ak dôjde k dočasnému prerušeniu alebo obmedzeniu poskytovania licencie pre ESET Mobile Security od Orangeu alebo ESET Parental Control for Android v rámci Balíka účastníkovi podľa Všeobecných podmienok a toto prerušenie alebo obmedzenie trvá a) do 30 dní, účastník nemôže licenciu pre ESET Mobile Security od Orangeu alebo ESET Parental Control for Android v rámci Balíka využívať počas doby dočasného obmedzenia alebo prerušenia poskytovania služieb, pričom licencia pre ESET Mobile Security od Orangeu alebo ESET Parental Control for Android v rámci Balíka zostáva pre telefónne číslo stále aktivovaná, b) viac ako 30 dní, licencia v rámci Balíka bude pre telefónne číslo deaktivovaná. Účastník berie na vedomie, že a) niektoré funkcionality licencie ESET Mobile Security od Orangeu alebo ESET Parental Control for Android v rámci Balíka (napr. tzv. Anti-theft a Filter hovorov a správ) sú závislé od toho, v akom zariadení je licencia ESET Mobile Security od Orangeu alebo ESET Parental Control for Android v rámci Balíka nainštalovaná, b) niektoré funkcionality licencie ESET Mobile Security od Orangeu alebo ESET Parental Control for Android v rámci Balíka je možné využívať len s aktivovanou možnosťou prenosu dát. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že podmienkou využívania Služby je predchádzajúca riadna inštalácia softvéru spoločnosti ESET, spol. s r. o., do Zariadenia. Dodatočnou podmienkou pre technické umožnenie využívania Služby je funkčná e-mailová služba účastníka. V prípade akceptácie žiadosti účastníka o aktiváciu Služby zašle spoločnosť Orange účastníkovi príslušné aktivačné údaje k softvéru spoločnosti ESET, spol. s r. o., na e-mailovú adresu zadanú Účastníkom pri objednaní Služby. Uvedenie aktivačných údajov môže byť požadované v procese inštalácie, resp. odinštalovania softvéru spoločnosti ESET, spol. s r. o., do/zo Zariadenia, pričom účastník berie na vedomie, že na základe uvedených aktivačných údajov k softvéru spoločnosti ESET, spol. s r. o., bude možné vykonať maximálne štyri inštalácie a tomu zodpovedajúce štyri odinštalovania k softvéru spoločnosti ESET, spol. s r. o., na obmedzenom (povolenom) maximálnom počte 4 ks Zariadení, a to aj opakovane. Využívanie licencie pre ESET Mobile Security od Orangeu alebo ESET Parental Control for Android v rámci Balíka je z technických dôvodov na strane spoločnosti ESET, spol. s r.o., v konkrétnom zariadení viazané na účet portálu google.com (tzv. Google konto) priradený účastníkom pri aktivácii licencie pre ESET Mobile Security od Orangeu alebo ESET Parental Control for Android v rámci Balíka. Licenciu pre ESET Mobile Security od Orangeu v rámci Balíka (vo verzii „od Orangeu“) alebo ESET Parental Control for Android môže účastník využívať len počas doby, kedy má aktivovanú licenciu ESET Mobile Security od Orangeu alebo ESET Parental Control for Android v rámci Balíka aspoň pre jedno telefónne číslo. V prípade, že rozsah využívania Služby účastníkom je taký, že ohrozuje elektronickú komunikačnú sieť spoločnosti Orange Slovensko, a.s., alebo v jeho dôsledku môžu poklesnúť kvalitatívne alebo kvantitatívne parametre poskytovania služieb ostatným účastníkom, je takýto rozsah užívania považovaný za zneužívanie služby a spoločnosť Orange Slovensko, a.s., je oprávnená vykonať opatrenia na dočasné obmedzenie alebo prerušenie poskytovania Služby účastníkovi. Vzhľadom na to, že Balík je poskytovaný na základe dohody spoločnosti Orange Slovensko, a.s., so spoločnosťou ESET, spol. s r.o., jeho poskytovanie je možné len počas platnosti tejto dohody; ak dôjde k jej zániku, spoločnosť Orange Slovensko, a.s., je oprávnená ukončiť poskytovanie Služby jednostranným úkonom. Ak dochádza k zmene účastníckeho programu služby Mobilný internet z jeho verzie, ktorá obsahuje licenciu Bezpečnostný balík v rámci Balíka, na verziu, ktorá neobsahuje licenciu pre Bezpečnostný balík v rámci Balíka, licencia pre Bezpečnostný balík v rámci Balíka zostane pre príslušnú SIM kartu aktivovaná až do jej deaktivácie na požiadanie účastníka a bude spoplatňovaná cenou podľa tohto cenníka. Služba sa poskytuje len so službami Mobilný internet, Internet v mobile, Pevný optický internet, Pevný optický internet Partner a Pevný internet DSL podľa podmienok uvedených v cenníku spoločnosti Orange Slovensko, a.s., pokiaľ nie je v inej časti cenníka uvedená aj iná služba, s ktorou sa táto Služba môže poskytovať. Licenčnými podmienkami spoločnosti ESET, spol. s r. o., k Službe a k sprievodnej dokumentácii sa rozumie dokument, ktorý je zobrazený v rámci inštalácie Služby (ďalej aj „Licenčné podmienky“). Účastník je oboznámený s týmito Licenčnými podmienkami pred aktiváciou Služby a zároveň sa ich zaväzuje dodržiavať. Účastník berie na vedomie, že je povinný predchádzať zneužitiu aktivačných údajov a nie je oprávnený ich sprístupniť tretej osobe. V prípade straty, krádeže alebo iného narušenia práva na používanie aktivačných údajov je účastník povinný oznámiť túto skutočnosť spoločnosti Orange, pričom je zodpovedný za každé použitie Služby, až do okamihu oznámenia tejto skutočnosti. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., nezodpovedá za škody spôsobené zneužitím aktivačných údajov k Službe alebo zaslaním aktivačných údajov na účastníkom nesprávne zadanú e-mailovú adresu. Účastník berie na vedomie, že riadnu inštaláciu a fungovanie softvéru spoločnosti ESET, spol. s r. o., môže ohroziť iný bezpečnostný softvérový produkt inštalovaný na danom Zariadení. Toto obmedzenie je dané technickými požiadavkami softvéru spoločnosti ESET, spol. s r. o. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., nezodpovedá za škody spôsobené inštaláciou alebo paralelným používaním viacerých bezpečnostných softvérových produktov na jednom Zariadení. Na základe licenčnej zmluvy uzavretej medzi Účastníkom a spoločnosťou ESET, spol. s r. o., okamihom akceptácie licenčných podmienok účastníkom v procese inštalácie softvéru spoločnosti ESET, spol. s r. o., je Účastníkovi priznané nevýhradné, neprevoditeľné a časovo obmedzené právo po dobu trvania Služby užívať softvér spoločnosti ESET, spol. s r. o., v povolenom počte maximálne 4 ks Zariadení. Počet Zariadení, na ktoré Účastník môže inštalovať softvér spoločnosti ESET, spol. s r. o., zodpovedá počtu 4 ks licencií, ktoré si Účastník zakúpi v súlade s platným cenníkom spoločnosti Orange. Účastník berie na vedomie, že držiteľom autorských práv a práv od autorského práva odvodených zostáva autor a vlastník softvéru, t. j. spoločnosť ESET, spol. s r. o. Účastník nie je oprávnený softvér spoločnosti ESET, spol. s r. o., scudziť, prenajať alebo ho prenechať do užívania tretej osobe v rozpore s udelenou licenciou. Balík môže byť aktivovaný aj počas prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia účastníka (do 24 hodín od zadania požiadavky na jeho aktiváciu), pričom mesačný poplatok sa platí vždy dopredne a vcelku (t. j. nie v pomernej časti k zostávajúcej časti prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia). Deaktivácia Balíka je možná ku koncu zúčtovacieho obdobia. Účastníkovi bude poskytnuté zvýhodnenie, ktoré spočíva v poskytnutí 100 % zľavy z mesačného poplatku za Balík, a to v prvom zúčtovacom období po aktivácii Balíka, pričom účastník môže toto zvýhodnenie využiť len raz (pri úplne prvej aktivácii Balíka, t. j. pri opätovnej aktivácii Balíka mu zľava nebude poskytnutá). Súčasťou Balíka je doplnková služba ESET Parental Control for Android, ktorú si účastník môže aktivovať prostredníctvom služby Orange platba.

3. Služba umožňuje zriadenie samostatnej e-mailovej schránky v tvare xy@orangemail.sk s možnosťou SMS notifikácie doručených e-mailov.

4. Rýchlosť uvedená v názve doplnkovej služby vyjadruje maximálnu teoreticky dosiahnuteľnú rýchlosť prijímania dát dosiahnuteľnú v prípade užívania danej doplnkovej služby. Doplnková služba je dostupná pre účastnícke programy Home Basic Fiber Partner, Home Optimal Fiber Partner a Home Premium Fiber Partner. Cena doplnkovej služby môže byť vo vyúčtovaní (faktúre) uvedená aj formou zľavy z mesačného poplatku.

Pevný optický internet Partner - Osobitné doplnkové služby (Správa pripojenia do internetu)

Doplnková služba Aktivačný poplatok Poplatok za odpojenie pripojenia na internet Poplatok za znovupripojenie na internet (za znovupripojenie jedného Pripojenia)
Správa pripojenia do internetu 1 0 0 1
1. Službu možno aktivovať, resp. deaktivovať podpisom príslušnej písomnej žiadosti na obchodnom mieste spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Službu možno aktivovať len v Pripojení, v ktorom je aktivovaná služba, ktorej hlavným predmetom je poskytovanie prístupu k internetu a na ktorej užívanie sa vzťahujú ustanovenia Všeobecných podmienok poskytovania služieb Pevný internet DSL a Orange TV cez Optik Partner spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Po aktivovaní služby Správa pripojenia do internetu vznikne účastníkovi služby možnosť spôsobom stanoveným spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., vykonať dočasnú deaktiváciu pripojenia k internetu prostredníctvom Pripojenia, v ktorom je aktivovaná doplnková služba Správa pripojenia do internetu. Samotná aktivácia tejto služby nemá priamo za následok prerušenie pripojenia k internetu, na to musí účastník vykonať ďalší úkon, ktorým požiada o samotné prerušenie pripojenia. Požiadať o odpojenie alebo znovupripojenie na internet je účastník oprávnený prostredníctvom volania na linku 905, resp. 0905 905 905 (alebo inú linku určenú spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.) alebo podpisom a doručením príslušnej žiadosti na obchodnom mieste spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., preruší poskytovanie internetu alebo znovupripojí službu prístupu k internetu (podľa žiadosti účastníka) do troch hodín od doručenia žiadosti Účastníka. Počas prerušenia poskytovania služby prístupu k internetu je účastník povinný platiť v plnom rozsahu cenu za službu prístupu k internetu, ako keby poskytovanie služby nebolo prerušené. Účastník berie na vedomie, že ak požiada o prerušenie pripojenia do internetu v rámci služby Správa pripojenia do internetu, bude mu toto pripojenie až do jeho žiadosti o jeho znovuobnovenie úplne prerušené (s výnimkou prístupu na Presmerovaciu stránku), a teda budú prerušené všetky dátové toky prostredníctvom dotknutého pripojenia a účastníkovi prestanú byť poskytované všetky plnenia, ktoré využívali dotknuté pripojenie na prenos dát bez ohľadu na to, či sú poskytované spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., alebo iným subjektom (napr. monitoring budov, poplašné zariadenia, OTT služby a pod.).

Pevný optický internet Partner - Osobitné doplnkové služby (Poistenie majetku a zodpovednosti)

Doplnková služba Mesačný poplatok
3
2. Poistenie majetku a zodpovednosti je produktom spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332. Viac informácií o poistení vrátane poistných podmienok a poistnej zmluvy nájdete na www.orange.sk/poistenie-majetku-a-zodpovednosti. Podmienkou poistiteľnosti je skutočnosť, že:

a) účastník je fyzická osoba, pričom účastník môže mať službu pre jedno zákaznícke číslo pridelené mu v informačných systémoch spoločnosti Orange Slovensko, a.s. (tzv. CN, ktoré je reprezentované variabilným symbolom, pod ktorým účastník uhrádza faktúry vystavené spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.), aktivovanú v jednom čase len jedenkrát a pre jedno miesto poistenia, ktoré zadá pri aktivácii služby (ak má byť toto miesto odlišné od miesta zodpovedajúceho fakturačnej adrese účastníka) a

b) účastník má so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., uzavretú aspoň jednu zmluvu o poskytovaní verejných služieb, ktorej súčasťou je (i) Cenník služieb (s výnimkou služby FunFón), (ii) Orange Doma cenník, (iii) Cenník služieb Pevný internet DSL a Orange TV cez vDSL, (iv) Cenník služieb Pevný optický internet Partner a Orange TV cez Optik Partner alebo (v) Cenník verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie.

Zmena adresy miesta poistenia je možná jedenkrát v priebehu jedného zúčtovacieho obdobia. Poistné krytie sa na účastníka vzťahuje od aktivácie služby a v prípade nového zákazníka bez akýchkoľvek iných už zriadených služieb zriadením pripojenia v rámci služby Orange Doma alebo Internet na doma DSL. Službu je možné deaktivovať vždy k poslednému dňu prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia, pričom poistenie trvá do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola služba deaktivovaná. Mesačný poplatok zodpovedajúci poistnému je splatný v lehote splatnosti faktúry za služby spoločnosti Orange Slovensko, a.s., pričom je účtovaný dopredne (t. j. po aktivácii služby môže byť účtovaný na jednej faktúre dvakrát – za prebiehajúce aj nasledujúce zúčtovacie obdobie) a vždy v celej výške bez ohľadu na to, či bola služba aktivovaná počas celého zúčtovacieho obdobia alebo iba počas jeho časti.

Pevný optický internet Partner - Osobitné doplnkové služby (Nájom WiFi routeru)

Doplnková služba Mesačné nájomné
Nájom WiFi routeru (Smerovača) 1

Pevný optický internet Partner / Orange TV cez Optik Partner - Administratívne poplatky

Spoplatnené plnenie Poplatok
Zriadenie Pripojenia 1 199,99
Rozšírená inštalácia technikom (aktivácia služby na vyžiadanie zo strany účastníka) 2 89,99
Prekládka 3 98,84
Premiestnenie 4 1 € (premiestnenie do vzdialenosti max. 20 metrov) + 13,99 € za každých 10 metrov prevyšujúcich 20 metrov
Výjazd technika 39,59
Kópia faktúry, vyúčtovania alebo iného administratívneho dokladu 1,00
Prevod Pripojenia na nového účastníka 5 5
Znovupripojenie (po odpojení z iného dôvodu ako nezaplatenie ceny účastníkom) 0
Administratívny poplatok za platbu ceny tovaru alebo služby na základe faktúry alebo za platbu zábezpeky na cenu tovaru a/alebo služby na obchodnom mieste spoločnosti Orange Slovensko, a.s. 6 2,50
Reorganizácia 7 5
Zmena verejnej IP adresy z verzie IPv6 na IPv4 8 99
Poplatok za výmenu zariadenia 9 9,90
PC inštalácia technikom 20,01
Znovupripojenie služby (po odpojení) 0
Znovupripojenie služby (po omeškaní platby) 0
Zostavenie prehľadu transakcií účastníka 4
Odpojenie (na požiadanie alebo zo strany operátora z iného dôvodu ako neplatenia) 10 3,98
Poplatok za aktiváciu Set-top boxu 11 19
1. Pokiaľ sa spoločnosť Orange Slovensko, a.s., a účastník nedohodnú inak, je maximálna dĺžka prístupového vedenia Pripojenia v Odbernej jednotke 20 metrov, spoločnosť Orange Slovensko, a.s., ako aj subjekt vykonávajúci zriadenie Pripojenia v jej mene je oprávnený zamietnuť požiadavku účastníka, aby bola dĺžka prístupového vedenia v Odbernej jednotke dlhšia ako 20 metrov.

2. Súčasťou tejto doplnkovej služby je zapojenie Zariadenia (Zariadení) do koncového bodu Siete, konfigurácia Zariadenia (Zariadení), ako aj zariadení, ktoré tvoria súčasť Siete, umiestnených v Odbernej jednotke a prípadne iné činnosti tvoriace súčasť aktivácie služby Pevný optický internet Partner, Orange TV cez Optik Partner alebo inej samostatne užívateľnej služby, na aktivácii ktorej sa spoločnosť Orange Slovensko, a.s. s účastníkom dohodla v Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú optickú sieť. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., (resp. iný subjekt vykonávajúci rozšírenú inštaláciu v jej mene), je oprávnená odmietnuť poskytnutie tejto doplnkovej služby, pokiaľ účastník požaduje aktiváciu služby Pevný optický internet Partner, Orange TV cez Optik Partner alebo inej samostatne užívateľnej služby, na poskytovaní ktorej sa spoločnosť Orange Slovensko, a.s. s účastníkom dohodla v Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú optickú sieť, s využitím zariadenia, ktoré nebolo odsúhlasené spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

3. Podmienkou prekládky Pripojenia do novej Odbernej jednotky je skutočnosť, že sa nová Odberná jednotka nachádza v pokrytí Sieťou alebo ak nie, spoločnosť Orange je ochotná a schopná zabezpečiť rozšírenie Siete tak, aby bola nová Odberná jednotka v pokrytí Sieťou. Podmienkou vykonania prekládky je súhlas spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ktorá je oprávnená odmietnuť vykonanie prekládky v súlade s príslušnými ustanoveniami Všeobecných podmienok poskytovania služieb Pevný optický internet Partner a Orange TV cez Optik Partner spoločnosti Orange Slovensko, a. s. Podmienkou vykonania prekládky je tiež uzatvorenie dohody (formou podpisu príslušného formuláru spoločnosti Orange Slovensko, a.s.) medzi spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., a účastníkom), predmetom ktorej budú podmienky prekládky Pripojenia.

4. Podmienkou premiestnenia je jeho technická uskutočniteľnosť (v prípade zamietnutia premiestnenia zo strany spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktorá v mene spoločnosti Orange Slovensko, a.s., vykonáva [a poskytuje poslednú míľu Siete] zriaďovanie, prekládku a premiestnenie Pripojenia, sa považuje premiestnenie za technicky neuskutočniteľné) a súhlas spoločnosti Orange Slovensko, a.s., s jej vykonaním. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., je oprávnená odmietnuť vykonanie premiestnenia aj bez uvedenia dôvodu odmietnutia.

5. Podmienkou prevodu Pripojenia na nového účastníka je súhlas spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ktorá je oprávnená odmietnuť vykonanie prevodu Pripojenia na nového účastníka, a uzatvorenie trojstrannej dohody (medzi spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., pôvodným účastníkom a novým účastníkom), predmetom ktorej budú podmienky prevodu Pripojenia na nového účastníka.

6. Za uskutočnenie viacerých platieb na základe faktúr, resp. vyúčtovaní alebo platieb zábezpek alebo preddavkov zaradených v internom systéme spoločnosti Orange Slovensko, a.s., pod tým istým číslom účastníka (CN) počas jednej návštevy obchodného miesta sa poplatok účtuje iba raz.

7. Reorganizáciou je zmena vybraných údajov uvedených v Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú optickú sieť na základe žiadosti účastníka, napr. zmena statusu z podnikateľa na nepodnikateľa alebo naopak, presun SN pod iné CN toho istého účastníka, vytvorenie nového CN a pod. Status môže byť rôzny pri rôznych Pripojeniach toho istého účastníka. Účastník je v prípade požiadavky na zmenu statusu nepodnikateľ na status podnikateľ povinný preukázať relevantnými dokladmi, že je skutočne podnikateľom. V prípade, že účastník nepreukáže v prípade podľa predchádzajúcej vety skutočnosť, že je podnikateľom, spoločnosť Orange Slovensko, a.s., nie je povinná vykonať požadovanú zmenu statusu.

8. Obsahom služby je zmena verejnej IP adresy z verzie IPv6 na IPv4, pričom podmienkou poskytnutia tohto plnenia je skutočnosť, že účastníkovi bola pridelená IP adresa vo verzii IPv6. Pokiaľ bola účastníkovi pridelená IP adresa vo verzii IPv4, nie je možné túto službu poskytnúť.

9. Poplatok za výmenu zariadenia je účastník povinný zaplatiť v prípade, že ukončil nájom zariadenia (za ukončenie nájmu sa považuje aj prípad, keď bol nahradený nájom zariadenia iným zariadením) od spoločnosti Orange Slovensko, a.s., a v čase od okamihu ukončenia nájmu zariadenia do uplynutia posledného dňa zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zúčtovacom období, počas ktorého došlo k ukončeniu nájmu zariadenia, (ďalej v tejto poznámke tiež ako „Rozhodné obdobie“) si účastník od spoločnosti Orange Slovensko, a.s., prenajme zariadenie toho istého druhu (táto podmienka je splnená aj v prípade, ak ukončenie nájmu pôvodného zariadenia a začiatok nájmu nového zariadenia boli dohodnuté v rámci toho istého zmluvného dokumentu a/alebo počas tej istej návštevy obchodného miesta alebo návštevy u účastníka), pričom ukončenie nájmu zariadenia a nájom nového zariadenia sa vykoná ukončením platnosti Akciového dodatku a uzavretím nového Akciového dodatku (rovnako to platí pre prípad, že sa pôvodný nájom ukončí dodatkom k Akciovému dodatku a nový nájom sa založí uzavretím nového Akciového dodatku), v záhlaví ktorých bude uvedené to isté SN, alebo uzavretím dodatku k Akciovému dodatku (resp. postupne viacerých dodatkov k Akciovému dodatku), v záhlaví ktorých (t. j. Akciového dodatku aj dodatku/dodatkov k Akciovému dodatku) bude uvedené to isté SN (t. j. zariadenie, ktorého nájom sa skončil a zariadenie, ktoré si účastník počas Rozhodného obdobia prenajme, sú určené na užívanie služby Pevný optický internet Partner prostredníctvom toho istého pripojenia označeného tým istým SN; v prípade zmeny SN prideleného konkrétnemu pripojeniu počas Rozhodného obdobia sa pôvodné aj nové SN považuje za to isté SN). Akciovým dodatkom sa rozumie dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú optickú sieť uzavretej medzi spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., a účastníkom, predmetom ktorého je nájom zariadenia alebo zariadení a/alebo poskytnutie zľavy z ceny služieb alebo iného zvýhodnenia účastníkovi, pričom sa účastník zaviaže zotrvať počas stanoveného obdobia v užívaní dohodnutých služieb v stanovenom rozsahu a/alebo štruktúre. V prípade, že počas Rozhodného obdobia dôjde k viacerým ukončeniam nájmu zariadení a novým prenájmom zariadení toho istého druhu v súvislosti s tým istým Pripojením (rovnaké SN), je účastník povinný uhradiť len jeden Poplatok za výmenu zariadenia. V prípade, že dôjde po uplynutí Rozhodného obdobia (bez ohľadu na to, či počas nej účastníkovi v súvislosti s dotknutým pripojením vznikla povinnosť uhradiť Poplatok za výmenu zariadenia alebo nie) k ukončeniu nájmu zariadenia v súvislosti s tým istým Pripojením, ktorého sa týkalo uplynuvšie Rozhodné obdobie, začína plynúť v súvislosti s Pripojením, ktorého sa dotknutý nájom zariadenia týkal, nové Rozhodné obdobie a ak si účastník prenajme v súvislosti s tým istým pripojením nové zariadenie, vznikne účastníkovi povinnosť uhradiť Poplatok za výmenu zariadenia.

10. Podmienkou odpojenia na žiadosť účastníka je súhlas spoločnosti Orange Slovensko, a.s. s odpojením.

11. Poplatok za aktiváciu Set-top boxu je účastník povinný zaplatiť v prípade nájmu každého nového Set-top boxu (aj v prípade, že sa novým Set-top boxom nahradil predtým prenajatý iný Set-top box) účastníkom od spoločnosti Orange Slovensko, a.s., a to ako náhrada za náklady spoločnosti Orange Slovensko, a.s., spojené s nájmom zariadenia a jeho pripojením k sieti za účelom užívania služby Orange TV cez vDSL.

Tento Informatívny cenník nie je oficiálnym cenníkom spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ale má len charakter informácie o cenách a iných podmienkach služieb a iných produktov poskytovaných spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. Aktuálne znenia oficiálnych cenníkov spoločnosti Orange Slovensko, a.s. (ďalej len ako „Oficiálne cenníky“) nájdete na stránke nižšie v časti „Oficiálne cenníky služieb Orange Slovensko a.s.“. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi znením Informatívneho cenníka a znením niektorého z Oficiálnych cenníkov spoločnosti Orange Slovensko, a.s. majú prednosť ustanovenia príslušného Oficiálneho cenníka.