Zásady ochrany osobných údajov aplikácie Online ochrana

Zásady ochrany osobných údajov aplikácie „Online ochrana“ spoločnosti Orange Slovensko, a.s. (ďalej ako „Zásady“).

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo 1142/B (ďalej len „Poskytovateľ“), je prevádzkovateľom mobilnej aplikácie „Online ochrana“ (ďalej ako „Aplikácia“), ktorá zabezpečuje softvérovú ochranu koncových mobilných zariadení s operačným systémom Windows, Android alebo iOS pred internetovými hrozbami akými sú napr. phishing, pharming, malware, sťahovanie vírusov, nelegálne sťahovanie alebo trójske kone, a to účastníkom verejných elektronických komunikačných služieb Poskytovateľa na využívanie súvisiacich doplnkových služieb s cieľom zlepšiť užívateľský komfort, monitorovanie, údržbu, riešenie problémov, ktoré sú poskytované prostredníctvom internetových služieb. Týmito podmienkami sú upravené práva a povinnosti spoločnosti Orange a Užívateľov.

1.2 Aplikáciou sa rozumie mobilná alebo desktopová (počítač) aplikácia Online ochrana, ktorá je voľne stiahnuteľná na nasledovných platformách i) App Store pre platformu iOS a koncové zariadenia Apple, ii) Google Play pre platformu Android alebo iii) portáli onlineochrana.orange.sk pre platformu Windows, ktorá umožňuje chrániť koncové mobilné a desktopové zariadenie účastníka pred hrozbami internetu.

1.3 Užívateľom sa rozumie účastník, s ktorým Poskytovateľ uzatvoril zmluvu o poskytovaní verejne dostupných služieb podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Užívateľ“). Užívateľom môže byť aj iná osoba, ktorá má záujem o používanie Aplikácie. Užívateľ sa zaväzuje používať Aplikáciu výlučne pre vlastné potreby v súlade s definovaným účelom Aplikácie.

2. Účel a používanie Aplikácie

2.1 Primárnym účelom Aplikácie je: umožniť Užívateľom sledovať a spravovať služby poskytované zo strany Poskytovateľa. Aplikácia používateľovi umožňuje:

  • blokovanie obsahu internetových stránok a aplikácií na základe kategórií a času
  • permanentné blokovanie phishing a malvér obsahu internetových stránok
  • zobrazovanie histórie blokovania
  • kontrola webových a e-mailových stránok
  • antivírusová ochrana pre Android a Windows operačný systém

Služba Online ochrana automaticky, bez možnosti zmeny, presmerováva celú DNS prevádzku na Orange DNS server. V prípade, ak užívateľ využíva iný DNS server než DNS server nastavený spoločnosťou Orange, aktivácia služby Online ochrana môže mať negatívny vplyv na internetové pripojenie užívateľa. Využívanie iného DNS servera než DNS servera nastaveného spoločnosťou Orange taktiež môže negatívne ovplyvniť kvalitu fungovania samotnej služby Online ochrana, t. j. služba Online ochrana môže fungovať nesprávne, prípadne môže fungovať nedostatočne. Spoločnosť Orange nezodpovedá za nesprávne, resp. nedostatočné fungovanie služby Online ochrana a ani za prípadné výpadky internetového pripojenia spôsobené nevyhovujúcim nastavením DNS servera.

2.2 Plná funkcionalita Aplikácie je dostupná len po splnení nižšie uvedených podmienok definovaných Poskytovateľom:

  • Užívateľ má Aplikáciu riadne inštalovanú vo svojom koncovom zariadení (napr. smartfón, počítač alebo tablet), a zároveň
  • Aplikácia je riadne aktualizovaná na najnovšiu vydanú verziu, a zároveň
  • Užívateľ je zákazníkom Poskytovateľa, a zároveň
  • koncové zariadenie Užívateľa je riadne pripojené na internet (prostredníctvom mobilných dát alebo Wi-Fi), a zároveň

2.3 Užívateľ sa do Aplikácie riadne prihlásil v zmysle pokynov Poskytovateľa a súhlasil s Zásadami. Súhlasom so Zásadami Užívateľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil so spracúvaním osobných údajov na účely používania Aplikácie uvedených v Zásadách, ako aj Podmienkach ochrany a spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov Poskytovateľa a súhlasí s nimi. Aplikácia umožňuje plnú funkcionalitu v zmysle vyššie uvedených bodov iba pre zákazníkov Poskytovateľa, ktorí splnili podmienku podľa prvej vety bodu 1.3.

2.4 Aplikácia je poskytovaná bezplatne na účely uvedené v bode 2.1 a 3 týchto Zásad. Akékoľvek použitie Aplikácie na iné ako uvedené účely je považované za porušenie týchto Zásad a Poskytovateľ v takom prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú vzniknutú škodu.

2.5 Používateľ súhlasí, že Aplikáciu alebo jej časť nebude kopírovať, upravovať, prispôsobovať alebo používať akýmkoľvek iným spôsobom v rozpore s účelom Aplikácie a/alebo v rozpore s oprávnenými záujmami Poskytovateľa.

2.6 Užívateľ sa zaväzuje používať Aplikáciu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Zásadami, pokynmi Poskytovateľa, pravidlami na bezpečné používanie siete internet a dobrými mravmi. Užívateľ sa zaväzuje primeraným spôsobom aktualizovať Aplikáciu na najnovšiu dostupnú verziu, pričom pre prípad nesplnenia tejto povinnosti Poskytovateľ Užívateľovi nezodpovedá za funkčnosť, bezpečnosť a/alebo nedostupnosť Aplikácie. Užívateľ zodpovedá za obsah, správnosť a aktuálnosť svojich dát a údajov poskytovaných Užívateľom a prenášaných v rámci Aplikácie. V prípade, že Užívateľ poskytuje prostredníctvom Aplikácie osobné údaje, na ktorých spracúvanie je potrebný súhlas a/alebo vykonáva úkony, na ktoré sa vyžaduje osobitné oprávnenie/poverenie/súhlas, Užívateľ týmto vyhlasuje, že disponuje potrebnými súhlasmi, ako aj potrebnými oprávneniami.

2.7 Užívateľ nie je oprávnený pri používaní Aplikácie zasahovať do jej prevádzky a/alebo funkčnosti, pričom sa zároveň zaväzuje nevyvíjať žiadnu činnosť s cieľom získania neautorizovaného prístupu v rozpore s účelom Aplikácie a/alebo oprávnenými záujmami Poskytovateľa. Poskytovateľ si v prípade využívania Aplikácie v rozpore s týmito Zásadami a/alebo z technických dôvodov vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť prístup Užívateľa k Aplikácii. V prípade neoprávneného zásahu do Aplikácie Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá Poskytovateľovi za akékoľvek vzniknuté škody, a to vrátane škôd vzniknutých tretím osobám.

2.8 Aplikácia je voľne stiahnuteľná, pričom za používanie Aplikácie v rámci jej funkcionalít nie sú účtované žiadne poplatky. Stiahnutie aplikácie však vyžaduje internetové pripojenie, pričom dátová spotreba pri stiahnutí Aplikácie podlieha spoplatneniu podľa príslušného Cenníka služieb Poskytovateľa upravujúcich poskytovanie dátových služieb. Pre správne fungovanie Aplikácie je potrebný prístup k internetu v zmysle bodu 2.2 týchto Zásad.

3. Spracúvanie osobných údajov

3.1 Poskytovateľ ako podnik poskytujúci elektronické komunikačné služby pristupuje k osobným údajom spracúvaným v Aplikácii zodpovedne s cieľom zabezpečiť ich dôvernosť, bezpečnosť a ochranu v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany súkromia a osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov v rámci aplikácie rešpektujeme vaše súkromie, ako aj vaše preferencie týkajúce sa voliteľných funkcií.

3.2 Poskytovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len „Nariadenie“), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

3.3 Prevádzkovateľom, ktorý spracúva vaše osobné údaje, ako je popísané nižšie, je spoločnosť Orange Slovensko, a. s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v Oddiel Sa, Vložka číslo 1142/B. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje spracúvané v Aplikácii prostredníctvom ďalších subjektov.

3.4 Vaše osobné údaje používame za účelom overenia Vašej identity, poskytovania služieb v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb, prípadne za účelom ponuky služieb prispôsobenej Vašim aktuálnym potrebám a/alebo benefitov podľa aktuálnej ponuky výhod a benefitov pre Užívateľov poskytovaných zo strany Poskytovateľa.

3.5 S cieľom dosiahnuť prehľadnosť a transparentnosť spracúvania osobných údajov Užívateľa v Aplikácii používa Poskytovateľ funkcionalitu „Certifikát dôveryhodnosti“, ktorá stručnou a jasnou formou informuje Užívateľa o spracúvaní jeho osobných údajov a umožňuje Užívateľovi vykonávať kontrolu nad týmto spracúvaním.

3.6 Údaje v Aplikácii spracúvame na nasledovné účely:

Účely spracovania údajov

Prečo používame údaje? Na akom právnom základe?
Prístup do Aplikácie, overenie Užívateľa, používanie Aplikácie vrátane zabezpečenia jej funkčnosti a ponuky doplnkových voliteľných funkcií. Plnenie zmluvy podľa Zásad Aplikácie
(článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia) a súhlas Užívateľa (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia).
Na účely priameho marketingu. Na spustenie akejkoľvek priamej marketingovej kampane sa bude vyžadovať Váš predchádzajúci súhlas okrem prípadov, keď vám Poskytovateľ pošle komerčné správy na základe svojho oprávneného záujmu.
Reklamu aplikácie Vám môžeme zobrazovať v prípade, ak ste odsúhlasili zobrazovanie takýchto správ. Právnym základom pre tieto prípady je Váš súhlas.
Na zaistenie technickej podpory a aktualizácie softvéru vrátane technických hlásení. Poskytovanie bezpečných služieb a aplikácií z našej strany je nevyhnutným predpokladom pre poskytovanie aplikácie pre používateľa. Právnym základom je plnenie zmluvy.
Na vylepšenie používateľského rozhrania a skúsenosti Užívateľa. Plnenie zmluvy.
Agregovaná štatistika a analytika. Oprávnený záujem Poskytovateľa, pokiaľ nie je vyžadovaný súhlas - vykonávanie globálneho prieskumu trhu a vykonávanie prieskumu a štatistickej analýzy vrátane sledovania spôsobu, akým Užívatelia používajú naše siete, produkty, služby a Aplikáciu.
Google Analytics – vyhodnocovanie Aplikácie a jej zlepšovanie (súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia).
Vyhodnotenie spätnej väzby, spokojnosti a názor na naše služby – formulár spokojnosti. Oprávnený záujem Poskytovateľa - poskytovanie vylepšených služieb a výkonnosti vďaka vašej spätnej väzbe.

3.7 Pri používaní Aplikácie Poskytovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:

Technické informácie o zariadení: Typ a špecifikácie zariadenia (značka, model, operačný systém a jeho verzia), IP adresa, názov operátora, nastavenia a údaje o incidentoch, ktoré nám pomôžu porozumieť danému problému.

Osobné údaje/identita Užívateľa: Osobné údaje pre identifikáciu užívateľa spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo, aby sme ochránili Vaše osobné údaje, používame niekoľko obnoviteľných pseudonymizovaných identifikátorov (identifikátor UUID služby Online ochrana, reklamný identifikátor Google). Tieto identifikátory možno vo Vašom zariadení kedykoľvek resetovať.

Údaje o používaní: IP adresa, interakcie s naším rozhraním (navštívené stránky, kliknutia), štatistiky o aplikáciách (napr. nainštalovanie, odinštalovanie). Tieto údaje sa používajú výhradne na štatistickú analýzu používania Aplikácie.

Informácie o produktoch a službách na základe uzatvorenej zmluvy s Poskytovateľom: Typ a názov produktov a služieb, ktoré využívate (najmä informácie týkajúce sa uzatvorenej zmluvy, najmä účastnícky program, výška vystavených faktúr vrátane ich splatnosti a zúčtovacieho obdobia, doplnkové služby). Tieto údaje sa používajú na zobrazenie informácií, noviniek a ponúk relevantných pre konkrétne produkty a služby, ktoré využívate.

Fotoaparát (voliteľné): Aplikácia vyžaduje prístup ku kamere zariadenia.

Lokalizačné údaje (voliteľné): V prípade, že udelíte súhlas so spracúvaním lokalizačných údajov (voliteľné), aplikácia bude spracúvať Vašu polohu (GPS) na účely ponuky najbližšieho predajného miesta Poskytovateľa.

Funkčné cookies: Cookies súbory počas Vášho prihlásenia do Aplikácie. Tieto cookies súbory sa používajú pri návšteve webovej stránky a e‑shopu spoločnosti Orange a webovej zóny Online ochrana prostredníctvom Aplikácie z dôvodu, aby ste sa nemuseli na predmetných webových stránkach opakovane prihlasovať.

Nastavenie VPN: Všetka sieťová aktivita na zariadení počas jej používania môže byť filtrovaná alebo monitorovaná pri používaní VPN.

Analytické cookies: Analytické nástroje využívame za účelom zlepšenia ponúkaných služieb prostredníctvom Aplikácie. Zbieranie týchto informácií nám pomáha zlepšiť relevantnosť upozornení Aplikácie. Takto zhromaždené informácie spracúvame iba v prípade, že sú anonymizované a nemožno ich priradiť ku konkrétnemu Užívateľovi. Tieto informácie nie sú používané na iné účely ako na zlepšenie služieb ponúkaných prostredníctvom Aplikácie, prípadne na zasielanie relevantných upozornení súvisiacich s funkčnosťou Aplikácie. Tieto nástroje nám umožňujú zabezpečiť plynulú prevádzku Aplikácie za účelom jej riadneho poskytovania.

V rámci Aplikácie využívame zároveň externé nástroje analýzy (Google Analytics), pričom tieto nástroje nastavuje Užívateľ ľubovoľne v menu nastavenia, v časti „Správa súhlasov a cookies“ (súhlas - článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia) a súhlas podľa článku 49 ods. 1 písm. a) do krajín nezaručujúcich primeranú mieru ochrany - USA). Údaje pre Google Analytics sú uložené maximálne po dobu 26 mesiacov. Bližšie informácie o spracúvaní údajov pomocou Google Analytics je možné nájsť tu: https://support.google.com/analytics.

3.8 Poskytovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje nebude spracúvať dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie účelu definovaného v týchto Zásadách, ako aj na plnenie zákonných povinností Poskytovateľa. Informujeme vás, že Poskytovateľ môže uchovávať niektoré osobné údaje pri uplatňovaní svojich právnych nárokov v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov a inými právnymi predpismi. Požiadavky Užívateľa vykonávané v Aplikácii vrátane identifikačných údajov Užívateľa (IP adresa, MSISDN) sú uchovávané po dobu jedného roka.

3.9 V súlade s platnými predpismi máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na opravu svojich osobných údajov, ako aj na vznesenie námietky proti spracúvaniu vašich údajov Máte tiež právo na prenosnosť a obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, rovnako máte právo na výmaz osobných údajov. Poskytovateľ spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu, Užívateľ môže kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

3.10 Ak je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním tohto súhlasu.

3.11 V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Aplikácie a uplatnenia Vašich práv nás môžete kontaktovať prostredníctvom dostupných kontaktných formulárov a komunikačných kanálov na https://www.orange.sk/orange-slovensko/kontakty.

3.12 Informujeme vás, že máte právo podať podnet dozornému orgánu zodpovednému za plnenie povinností týkajúcich sa osobných údajov v Slovenskej republike na adresu: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Bez váhania sa na nás obráťte pred podaním akejkoľvek žiadosti, radi vyriešime akýkoľvek problém alebo Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov.

3.13 V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov spoločnosti Orange:

E-mail: dpo@orange.sk

Poštová adresa: Orange Slovensko, a.s., Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov, Metodova 8, 821 08 Bratislava

3.14 Vaše údaje môžu byť poskytované v rámci skupiny Poskytovateľa (skupina Orange) v súlade s oprávnenými záujmami Poskytovateľa, ako aj zmluvne povereným dodávateľom služieb, ktorí vystupujú v pozícii sprostredkovateľa podľa článku 28 Nariadenia. Vaše údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci na účely plnenia zákonných povinností. V týchto prípadoch prijmeme všetky potrebné opatrenia za účelom zabezpečenia primeranej ochrany osobných údajov. Informácie o príjemcoch osobných údajov nájdete tu: https://www.orange.sk/orange-slovensko/tlacove-centrum/zoznam-prijemcov-osobnych-udajov.

3.15 V prípade ak je to aplikovateľné, vaše osobné údaje môžeme preniesť tretím stranám v rámci skupiny Orange alebo tretím stranám (zmluvným partnerom) nachádzajúcim sa mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA). Ak je prenos údajov mimo EEA nevyhnutný, Poskytovateľ a jeho zmluvní dodávatelia zabezpečia, aby vaše osobné údaje boli riadne chránené, a zároveň prijmú všetky potrebné záruky a dodatočné opatrenia za účelom zabezpečenia primeranej ochrany osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (článok 44 a nasledujúce Nariadenia - napr. rozhodnutie o primeranosti, resp. súhlas dotknutej osoby podľa článku 49 Nariadenia). Prenos údajov mimo EEA nevykonávame, pokiaľ nám k tomu Užívateľ neudelil súhlas (Google Analytics).

3.16 Poskytovateľ získava a uchováva informácie uložené v koncovom zariadení Užívateľa iba na základe udeleného súhlasu Užívateľa, to však neplatí v prípade technického uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre Poskytovateľa na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje Užívateľ. Všeobecné informácie ohľadom spracúvania súborov cookies pri používaní Aplikácie v prostredí Zákazníckej zóny Poskytovateľa nájdete na stránke https://www.orange.sk/pomoc/gdpr/zasady-pouzivania-cookies.

3.17 Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v týchto Zásadách, Všeobecné informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov vrátane informácií o Vašich právach sú uvedené na stránke https://www.orange.sk/pomoc/gdpr, pričom Užívateľ potvrdzuje, že sa pred používaním Aplikácie s uvedenými zásadami oboznámil a súhlasí s nimi.

3.18 Zásady používania mobilnej aplikácie „Online ochrana“ spoločnosti Orange Slovensko, a.s. (ďalej ako „Zásady“) sú uvedené na stránke: https://www.orange.sk/online-ochrana.

4. Záverečné ustanovenia

4.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia vykonať akýkoľvek zásah do Aplikácie, vrátane sprístupnenia nových funkcií, úpravy a/alebo odstránenia určitej funkcie, úpravy prístupu do Aplikácie alebo iných ďalších zásahov.

4.2 Užívateľ je povinný zabezpečiť na vlastnú zodpovednosť najnovšiu aktualizáciu Aplikácie, pričom v prípade nesplnenia uvedenej povinnosti Užívateľa Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek vzniknutú škodu.

4.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť, obmedziť a/alebo zablokovať prístup k Aplikácii, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, pričom v takom prípade nezodpovedá Užívateľovi za akékoľvek vzniknuté škody.

4.4 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prerušenie, obmedzenie, blokovanie, nefunkčnosť a/alebo ukončenie poskytovania Aplikácie a Užívateľ nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu spojenú s nedostupnosťou Aplikácie.

4.5 Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, vizuálnym stvárnením, obsahom a/alebo inými prvkami Aplikácie patria v plnom rozsahu Poskytovateľovi, prípadne tretím stranám a Užívateľ sa zaväzuje nekonať v rozpore s týmito právami a oprávnenými záujmami Poskytovateľa.

4.6 Užívateľ berie na vedomie a týmto súhlasí, že úkony uskutočnené používaním Aplikácie sú záväzné a podľa ich charakteru môžu byť považované za zmenu zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb vykonanú zo strany Užívateľa v zmysle Všeobecných podmienok poskytovania elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete Poskytovateľa. Užívateľ je povinný chrániť koncové zariadenie, v ktorom je nainštalovaná Aplikácia, pred sprístupnením neoprávneným osobám.

4.7 Tieto Zásady sa riadia slovenským právom, pričom na vzťahy neupravené týmito Zásadami sa primerane aplikujú Všeobecné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete Poskytovateľa.

4.8 Tieto Zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 30.11.2022.

Tieto Zásady boli naposledy aktualizované dňa 15.03.2023

Orange Slovensko, a.s.