Etický kódex

  • Striktne dodržujeme etické princípy pri všetkých aktivitách nášho podnikania a riadime sa zásadami pevne zakotvenými v etickom kódexe. Ako v profesionálnom, tak aj v osobnom kontakte nám záleží na pozitívnom dojme, vplyve a rešpektovaní našej spoločnosti.
  • Etický kódex (197 kB)

Kódex správania dodávateľov

  • Nasledovný Kódex správania dodávateľov platí pre všetky obstarávacie činnosti riadené spoločnosťou Orange. Spoločnosť Orange od dodávateľov očakáva, že budú dodržiavať a presadzovať tieto základné zásady v celej svojej sfére pôsobnosti v súlade s prílohou k zmluve ktorá ustanovuje Etické a environmentálne postupy, korporátnu zodpovednosť (CSR), antikorupčný záväzok.
  • Kódex správania dodávateľov (Supplier code of conduct)

Netolerujeme korupciu

  • Skupina Orange vydala a aktualizovala v novembri 2017 svoju Protikorupčnú politiku ("Anti-Corruption Policy") na základe francúzskeho protikorupčného zákona «Sapin 2» . Spoločnosť Orange Slovensko ako súčasť skupiny Orange netoleruje korupciu a uplatňuje protikorupčné ustanovenia v zmluvách s tretími stranami.
  • Antikorupčná politika (Orange Group Anti-corruption policy)