Etický kódex

  • Striktne dodržujeme etické princípy pri všetkých aktivitách nášho podnikania a riadime sa zásadami pevne zakotvenými v etickom kódexe. Ako v profesionálnom, tak aj v osobnom kontakte nám záleží na pozitívnom dojme, vplyve a rešpektovaní našej spoločnosti.

  • Etický kódex (197 kB)

Kódex správania dodávateľov

  • Nasledovný Kódex správania dodávateľov platí pre všetky obstarávacie činnosti riadené spoločnosťou Orange. Spoločnosť Orange od dodávateľov očakáva, že budú dodržiavať a presadzovať tieto základné zásady v celej svojej sfére pôsobnosti v súlade s prílohou k zmluve ktorá ustanovuje Etické a environmentálne postupy, korporátnu zodpovednosť (CSR), antikorupčný záväzok.

  • Kódex správania dodávateľov (Supplier code of conduct)

Netolerujeme korupciu

  • Skupina Orange vydala a schválila 21. decembra 2012 svoju Protikorupčnú politiku. Dokument k Protikorupčnej politike Skupiny nájdete v anglickom jazyku v priloženom dokumente. Spoločnosť Orange Slovensko ako súčasť skupiny Orange netoleruje korupciu a uplatňuje protikorupčné ustanovenia v zmluvách s tretími stranami.

  • Antikorupčná politika (Orange Group Anti-corruption policy)