Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania newslettra

Ja, dotknutá osoba ako Záujemca o produkty a služby spoločnosti Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 1142/B (ďalej len „Orange“) dobrovoľne súhlasím s tým, aby spoločnosť Orange po udelení súhlasu spracúvala moje osobné údaje v rozsahu: adresa elektronickej pošty. Na účely uvedené v tomto súhlase týmto udeľujem výslovný a dobrovoľný súhlas, aby ma spoločnosť Orange kontaktovala elektronickou poštou vo forme pravidelných mesačných newslettrov týkajúcich sa noviniek a užitočných článkov o bezpečnosti na internete uverejnených na webovej stránke www.beznastrah.online.

Tento súhlas sa udeľuje na dobu 2 (dvoch) rokov od udelenia súhlasu.

Zároveň prehlasujem, že som oprávneným užívateľom kontaktnej adresy elektronickej pošty (e-mailu).

Záujemca môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu Záujemcu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Záujemcu založeného na súhlase udeleného pred jeho odvolaním.

Poučenie Záujemcu o spracúvaní osobných údajov, jeho právach, povinnostiach spoločnosti Orange, o spôsobe odvolania tohto súhlasu, ako aj ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním jeho osobných údajov sú uvedené v príslušných ustanoveniach podmienok spoločnosti Orange, prípadne na web stránke www.orange.sk.