Informácie o právach zákazníkov

Zákazník má v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov spoločnosťou Orange nasledovné práva:

Zákazník ma právo získať od spoločnosti Orange potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Ak spoločnosť Orange takéto osobné údaje spracúva, zákazník má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, informáciu o existencii práva požadovať od spoločnosti Orange opravu osobných údajov týkajúcich sa zákazníka, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo práva namietať spracúvanie osobných údajov, práva podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od zákazníka, existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne spoločnosť Orange zákazníkovi informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. Zákazník má právo byť informovaný o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa čl. 46 Nariadenia, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Spoločnosť Orange je povinná poskytnúť zákazníkovi  na základe jeho žiadosti kópiu jeho osobných údajov, ktoré spracúva. V prípade, ak ide o veľké množstvo údajov, môže spoločnosť Orange požadovať od zákazníka presnejšie určenie, ktorých údajov sa má poskytnutie týkať. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré zákazník požiada, môže spoločnosť Orange účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Spoločnosť Orange poskytne kópiu osobných údajov zákazníkovi elektronickej forme a to uložením kópie údajov v zákazníckej zóne na web stránke spoločnosti Orange, alebo na prenosnom dátovom nosiči, pokiaľ zákazník neuviedol vo svojej žiadosti iný technicky akceptovateľný spôsob. Právo zákazníka získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb. Existujúci zákazníci Orange Slovensko a.s. môžu toto právo uplatniť v zákazníckej zóne, pre ostatné prípady prosím použite kontaktný formulár.
Zákazník má právo na to, aby spoločnosť Orange bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má zákazník právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Zákazník má právo na to, aby spoločnosť Orange bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Spoločnosť Orange je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak si zákazník uplatnil právo na výmaz a ak:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 2 Nariadenia;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo iného právneho predpisu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia.
Ak spoločnosť Orange zverejnila osobné údaje a je povinná vymazať osobné údaje, ako je uvedené vyššie, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informovala iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. Povinnosť vymazať osobné údaje na základe žiadosti dotknutej osoby sa neaplikuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie zákonnej povinnosti, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj čl. 9 ods. 3 Nariadenia;
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, alebo
na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Existujúci zákazníci Orange Slovensko a.s. môžu toto právo uplatniť v zákazníckej zóne, pre ostatné prípady prosím použite kontaktný formulár.
Zákazník má právo na to, aby spoločnosť Orange obmedzila spracúvanie jeho osobných údajov, ak
 • namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a zákazník namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • spoločnosť Orange už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich zákazník na uplatnenie právneho nároku,
 • zákazník namietal voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia (spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti Orange prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka.
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo tak, ako je uvedené vyššie, okrem uchovávania môže osobné údaje spoločnosť Orange spracúvať len so súhlasom zákazníka alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Zákazníka, ktorého spracúvanie osobných údajov sa obmedzí tak, ako je uvedené vyššie, je spoločnosť Orange povinná informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. Existujúci zákazníci Orange Slovensko a.s. môžu toto právo uplatniť v zákazníckej zóne, pre ostatné prípady prosím použite kontaktný formulár.
Spoločnosť Orange je povinná oznámiť príjemcovi osobných údajov ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania uskutočnené podľa čl. 16, čl. 17 ods. 1 a čl. 18 Nariadenia, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Spoločnosť Orange o príjemcoch osobných údajov informuje zákazníka, ak to  požaduje.
Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol spoločnosti Orange, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
 • sa osobné údaje spracúvajú podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia (spracúvanie na základe súhlasu), alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy) a
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Uplatnením práva na prenosnosť osobných údajov nie je dotknuté právo podľa čl. 17 Nariadenia (právo na výmaz osobných údajov). Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti Orange. Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. Existujúci zákazníci Orange Slovensko a.s. môžu toto právo uplatniť v zákazníckej zóne, pre ostatné prípady prosím použite kontaktný formulár.
Zákazník má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie vykonávané podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci) alebo písm. f) (spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov spoločnosti Orange alebo tretej osoby) Nariadenia vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Spoločnosť Orange nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami zákazníka, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Zákazník má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak zákazník namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, spoločnosť Orange ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže zákazník svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Zákazník má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia. Existujúci zákazníci Orange Slovensko a.s. môžu toto právo uplatniť v zákazníckej zóne, pre ostatné prípady prosím použite kontaktný formulár.
Spoločnosť Orange neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. V prípade, ak by sa takéto spracúvanie uskutočňovalo, spoločnosť Orange poskytne zákazníkovi informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracúvania osobných údajov pre zákazníkov.  V každom prípade má zákazník právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú. Toto právo zákazník nemá v prípade, ak je rozhodnutie
 • nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou Orange,
 • vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov zákazníka, alebo
 • založené na výslovnom súhlase zákazníka.
V prípade ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou Orange alebo je založené na výslovnom súhlase zákazníka, je spoločnosť Orange povinná vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov zákazníka, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany spoločnosti Orange, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie. Rozhodnutia, ktoré sú založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 Nariadenia, okrem prípadov, ak sa uplatňuje čl. 9 ods. 2 písm. a) (zákazník vyjadril výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel) alebo písm. g) (spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu verejného záujmu na základe zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy) Nariadenia a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov zákazníka.
Zákazník, ktorý má za to, že v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov spoločnosťou Orange, je dotknutý na jeho právach ustanovených Nariadením, zákonom na ochranu osobných údajov alebo osobitným predpisom v oblasti ochrany osobných údajov, je oprávnený obrátiť sa s návrhom na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky dataprotection.gov.sk/uoou/ podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.