Súhlas dotknutej osoby

Ja, dotknutá osoba ako Záujemca o produkty a služby spoločnosti Orange označením položky "Súhlas udeľujem" dobrovoľne súhlasím s tým, aby spoločnosť Orange spracúvala moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a kombinovala tieto údaje s mojimi inými osobnými údajmi získanými spoločnosťou Orange v súvislosti s ponukou produktov a služieb, ako sú napr. identifikačné údaje, kontaktné údaje, druh a špecifikácia tovaru alebo služby, objem, cena a rozsah služieb, údaje o fakturácii a platbách za tovary a služby a pod. za účelom vytvorenia vhodnej ponuky vlastných produktov a služieb spoločnosti Orange, ako aj ponuky produktov a služieb spoločnosti Orange poskytovaných v spolupráci so zmluvnými partnermi. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 4 rokov od udelenia súhlasu. Záujemca môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu Záujemcu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Záujemcu založeného na súhlase udeleného pred jeho odvolaním. Poučenie Záujemcu o spracúvaní osobných údajov, jeho právach, povinnostiach spoločnosti Orange, o spôsobe odvolania tohto súhlasu, ako aj ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním jeho osobných údajov sú uvedené v príslušných ustanoveniach podmienok spoločnosti Orange, prípadne na web stránke www.orange.sk