Súhlas dotknutej osoby

Ja, dotknutá osoba ako Záujemca o produkty a služby spoločnosti Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 1142/B (ďalej len "Orange") " dobrovoľne súhlasím s tým, aby spoločnosť Orange po udelení súhlasu spracúvala moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a kombinovala tieto údaje s mojimi inými osobnými údajmi získanými spoločnosťou Orange v súvislosti s následnou ponukou produktov a služieb, ako sú napr. identifikačné údaje, kontaktné údaje, druh a špecifikácia tovaru alebo služby, objem, cena a rozsah služieb, údaje o fakturácii a platbách za tovary a služby a pod. na marketingové účely a pre vytvorenie vhodnej ponuky vlastných produktov a služieb spoločnosti Orange, ako aj vhodnej ponuky produktov a služieb spoločnosti Orange poskytovanej v spolupráci so zmluvnými partnermi spoločnosti Orange. Na účely uvedené v tomto súhlase týmto udeľujem výslovný a dobrovoľný súhlas, aby ma spoločnosť Orange, ako aj jej zmluvní partneri kontaktovali a oslovovali formou telefonického volania so živým operátorom, volania automatickým volacím a komunikačným systémom bez ľudského zásahu alebo s ľudským zásahom, elektronickou poštou vrátane služby krátkych správ alebo telefaxom.

Tento súhlas sa udeľuje na dobu 4 (štyroch) rokov od udelenia súhlasu.

Zároveň prehlasujem, že som oprávneným užívateľom kontaktného telefónneho čísla, ako aj adresy elektronickej pošty (e-mailu).

Záujemca môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu Záujemcu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Záujemcu založeného na súhlase udeleného pred jeho odvolaním.

Poučenie Záujemcu o spracúvaní osobných údajov, jeho právach, povinnostiach spoločnosti Orange, o spôsobe odvolania tohto súhlasu, ako aj ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním jeho osobných údajov sú uvedené v príslušných ustanoveniach podmienok spoločnosti Orange, prípadne na web stránke www.orange.sk.