Účel, právny základ a doba spracúvania osobných údajov

Rozsah spoločnosťou Orange spracúvaných osobných údajov zákazníkov a doba spracúvania závisí výlučne od účelu spracúvania. Spoločnosť Orange pri spracúvaní osobných údajov zákazníkov rešpektuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia a zákona na ochranu osobných údajov zásadu zákonnosti, čo znamená, že spoločnosť Orange spracúva osobné údaje zákazníkov vždy výlučne na základe niektorého z nižšie uvedených právnych základov.

Ide o prípade kedy je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné podľa osobitného právneho predpisu alebo kedy je spoločnosť Orange oprávnená podľa osobitného právneho predpisu osobné údaje spracúvať. V takýchto prípadoch je spoločnosť Orange povinná (prípadne oprávnená) získavať a po zákonom stanovenú dobu spracúvať zákonom určené osobné údaje. K spracovaniu týchto osobných údajov spoločnosťou Orange teda nie je potrebný súhlas zákazníka. Ide napríklad o  prípady spracúvania osobných údajov na nasledujúce účely:

 • získavanie a overovanie údajov účastníka pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní verejných služieb a vedenie evidencie o týchto údajoch v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, štátnu príslušnosť, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, vrátane vyhotovovania kópie preukazu totožnosti zákazníka a odčítania údajov z preukazu totožnosti elektronickými prostriedkami,
 • uchovávanie a poskytovanie osobných údajov orgánom činným v trestnom konaní a iným oprávneným orgánom štátu podľa osobitných právnych predpisov,
 • podávania informácií v rámci činnosti koordinačných a operačných stredísk tiesňového volania podľa príslušných ustanovení zákona o elektronických komunikáciách,
 • plnenie povinnosti spoločnosti Orange zabezpečiť prenositeľnosť telefónneho čísla,
 • získavanie a spracúvanie osobných údajov na základe Zák. č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zák. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou  príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • uchovávanie údajov pre účely plnenia povinností vyplývajúcich z daňových predpisov a predpisov o účtovníctve,

plnenie iných povinností vyplývajúcich zo zákona o elektronických komunikáciách a ďalších právnych predpisov

Ide o prípady, kedy je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník, alebo na vykonanie opatrenia pre uzatvorením zmluvy na základe žiadosti zákazníka. Bez poskytnutia týchto osobných údajov by nebolo možné uzatvoriť zmluvu a poskytovať služby zo strany spoločnosti Orange. K spracovaniu týchto osobných údajov spoločnosťou Orange teda nie je potrebný súhlas zákazníka.  Ide predovšetkým o osobné údaje z kategórie základných osobných a identifikačných údajov, údajov o aktivovaných službách a zakúpených produktoch, údajov o fakturácii a platbách, prípadne prevádzkových a lokalizačných údajov. Tieto osobné údaje sú spracúvané výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy, resp. práv a povinností z nej vyplývajúcich. Ide napríklad o prípady spracúvanie osobných údajov na nasledovné účely:

 • poskytovanie elektronických komunikačných služieb, ako aj ďalších služieb a produktov spoločnosti Orange,
 • vyúčtovanie ceny za poskytnuté elektronické komunikačné služby, ako ceny za ďalšie služby a produkty spoločnosti Orange, prijímanie a priraďovanie platieb za poskytnuté služby a produkty, evidencia pohľadávok,
 • poskytovanie zákazníckej podpory prostredníctvom oddelení služieb zákazníkom, predajnej siete a iných oddelení spoločnosti Orange, riešenia zákazníckych problémov a otázok, poskytovanie rád, vykonávanie zmien v poskytnutých službách a podobne,
 • uplatnenie reklamácie účastníka na cenu alebo vadu v kvalite poskytovanej elektronickej komunikačnej služby alebo na cenu alebo vadu v kvalite inej služby alebo produktu spoločnosti Orange a jej vybavenie zo strany spoločnosti Orange,
 • odstraňovanie vád a technických problémov v kvalite poskytovaných služieb,
 • nahrávanie hovorov so zákazníckou linkou spoločnosti Orange,
 • výmena údajov medzi podnikmi poskytujúcim elektronické komunikačné služby a verejné siete na účely vzájomného prepojenia alebo prístupu a k vzájomnému vyúčtovaniu služieb poskytnutých pri prepojení alebo prístupe

Spoločnosť Orange spracúva osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy spravidla po dobu jej platnosti a účinnosti. Ak je to však nevyhnutné, je spoločnosť Orange oprávnená spracúvať osobné údaje zákazníka aj po skončení platnosti zmluvy. Tak je to najmä v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na  účely vyúčtovania ceny za poskytnuté elektronické komunikačné služby, ako ceny za ďalšie služby a produkty spoločnosti Orange, uplatnenie reklamácie zákazníka na cenu alebo vadu v kvalite poskytovanej elektronickej komunikačnej služby alebo na cenu alebo vadu v kvalite inej služby alebo produktu spoločnosti Orange a jej vybavenie zo strany spoločnosti Orange, vyúčtovanie ceny za prepojenie sietí alebo prístup a pod. Odlišná doba spracúvania osobných údajov môže tiež vyplývať z platných právnych predpisov. Napríklad spoločnosť Orange pre účely vybavenia reklamácie na cenu alebo vadu v kvalite poskytovanej elektronickej komunikačnej služby uchováva a spracúva v nevyhnutnom rozsahu identifikačné a kontaktné údaje účastníka, údaje týkajúce sa plnenia zmluvy vrátane fakturačných údajov a prevádzkové údaje v neskrátenom tvare po dobu najviac 105 dní aj po ukončení príslušnej zmluvy.

Oprávnený záujem spoločnosti Orange na spracúvanie osobných údajov je daný v prípadoch, kedy je spracúvanie osobných údajov zákazníkov spoločnosti Orange nevyhnutné na ochranu alebo výkon jej práv alebo výkon činností smerujúcich k realizácii jej oprávnených záujmov, ak nad takýmto oprávneným záujmom spoločnosti Orange neprevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu jej osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Podľa Nariadenia za oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov je možné považovať napríklad spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, predchádzania podvodom, vnútro-skupinového prenosu osobných údajov zákazníkov, či na účely zaistenia bezpečnosti siete alebo informačnej bezpečnosti. V prípade spracúvania osobných údajov zákazníkov na účely oprávnených záujmov spoločnosti Orange teda nie je potrebný súhlas zákazníka. Spoločnosť Orange spracúva osobné údaje zákazníkov na účely jej oprávnených záujmov v nevyhnutnom rozsahu najmä v týchto prípadoch:

 • vymáhania pohľadávok a evidencie dlžníkov, postupovania pohľadávok, ako aj uplatnenie iných jej práv (spoločnosť Orange spracúva najmä základné identifikačné a kontaktné údaje, údaje týkajúce sa plnenia zmluvy, najmä údaje o druhu poskytovaných služieb, fakturačné údaje a údaje o platbách, prevádzkové údaje nevyhnutné na preukázanie nároku spoločnosti Orange voči dlžníkovi v prípade súdneho alebo rozhodcovského konania),
 • evidencie prípadov zneužívania poskytovaných služieb a prijatia opatrení na zabránenie zneužívania poskytovaných služieb (spoločnosť Orange spracúva najmä o základné identifikačné údaje, údaje týkajúce sa plnenia zmluvy, najmä údaje o druhu poskytovaných služieb, fakturačné údaje a údaje o platbách, prevádzkové a lokalizačné údaje nevyhnutne spracúvané pri prevencii, detekcii a preukázaní zneužívania služieb a iných podvodných konaní) ,
 • uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej na sieti alebo na verejnom telekomunikačnom zariadení (spoločnosť Orange spracúva najmä o základné identifikačné údaje, údaje o plnení zmluvy, najmä údaje o druhu poskytovaných služieb, fakturačné údaje a údaje o platbách, iné údaje nevyhnutné na preukázanie a uplatnenie si náhrady škody),
 • analýzy údajov týkajúcich sa plnenia zmluvy, najmä údajov aktivovaných službách a zakúpených produktoch, údajov o celkovom využívaní služieb, fakturačných údajov a údajov o platbách a po ich anonymizácii (ak účastník na ich spracúvanie neudelil súhlas) aj prevádzkových údajov a lokalizačných údajov na marketingové účely, najmä na účely vývoja vlastných nových produktov a služieb, ako aj produktov a služieb poskytovaných v spolupráci so zmluvnými partnermi spoločnosti Orange, ich uvedenia na trh, pre vypracovanie ponúk nových produktov a služieb spoločnosti Orange alebo produktov a služieb, poskytovaných v spolupráci so zmluvnými partnermi spoločnosti Orange,  
 • kontaktovania zákazníka za účelom priameho marketingu služieb a produktov spoločnosti Orange a informovania zákazníka o existujúcich účastníckych programoch a produktoch a ostatných službách spoločnosti Orange Slovensko a o ich zmenách, ako aj o zavedení nových služieb a produktov (spoločnosť Orange spracúva titul, meno priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu)
 • zaznamenávania a dočasného uchovávania obsahu prenášaných správ ak je to nevyhnutné na preukázanie požiadavky na zriadenie, zmenu alebo zrušenie služby alebo na preukázanie existencie alebo platnosti právneho úkonu, ktorý vykonal zákazník alebo spoločnosť Orange,
 • monitorovanie a vyhotovovanie zvukovoobrazových záznamov z bezpečnostných kamier, ktoré umiestňuje do svojich značkových predajní a priestorov.

Spoločnosť Orange spracúva osobné údaje nevyhnutné na účely jej oprávnených záujmov spoločnosti výlučne po dobu, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie toho ktorého oprávneného záujmu spoločnosti Orange. Táto doba spravidla zodpovedá dobe platnosti a účinnosti zmluvy. Ak je to však nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu spoločnosti Orange, je spoločnosť Orange oprávnená spracúvať osobné údaje zákazníka aj po skončení platnosti zmluvy. Tak je to napríklad v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na  účely opatrení na zabránenie zneužívania poskytovaných služieb a detekciu týchto konaní (najviac 180 dní po ukončení zmluvného vzťahu), ochrany práv spoločnosti Orange voči nárokom účastníkov uplatnených v súdnom alebo v rozhodcovskom konaní (najviac 3 roky po doručení poslednej faktúry),  ako aj na účely vymáhania pohľadávok a evidencie dlžníkov, postupovania pohľadávok, uplatňovania nárokov na náhradu škody, či iných právnych nárokov, kedy je spoločnosť Orange oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu až do právoplatného skončenia konaní, v ktorých sa tieto pohľadávky a nároky uplatňujú, či iného konečného vysporiadania týchto pohľadávok a nárokov. Odlišná doba spracúvania osobných údajov môže tiež vyplývať z platných právnych predpisov. V prípade zvukovoobrazových záznamov zaznamenaných v predajniach a iných prevádzkach spoločnosti Orange, ktoré sú verejne prístupné, sa tieto uchováva po dobu 30 dní.

Spracúvanie týchto osobných údajov umožňuje spoločnosti Orange zlepšovať existujúce produkty a služby, vyvíjať nové produkty a služby či už vlastné alebo produkty a služby vyvíjané v spolupráci s tretími stranami a uvádzať ich na trh, vytvárať vhodné ponuky produktov a služieb pre zákazníkov,  o obracať sa na zákazníka s ponukou vlastných služieb, ako aj služieb a produktov tretích osôb a v prípadoch služieb s pridanou hodnotou aj samotné poskytovanie služieb z pridanou hodnotou. Poskytnutie súhlasu so spracúvaním týchto osobných údajov zo strany zákazníka je dobrovoľné a zákazník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Spoločnosť Orange spracúva osobné údaje zákazníkov na základe súhlasu zákazníka v nevyhnutnom rozsahu v týchto prípadoch:

 • spracúvanie osobných údajov zákazníka v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a prevádzkové údaje, najmä v rozsahu: údaje o volaných telefónnych číslach, čas a dĺžka spojenia, typ využitej služby, cena hovoru alebo inej využitej služby, IMEI koncového zariadenia, typ mobilného zariadenia, údaje o dátovom spojení (napr. typ prístupu k internetu, zdrojová IP adresa, protokol, objem prenesených dát, signatúra využitej služby alebo IP adresa servera, dátum a čas uskutočnenia spojenia) na marketingové účely a pre vytvorenie vhodnej ponuky vlastných produktov a služieb spoločnosti Orange, ako aj ponuky tovarov a služieb spoločnosti Orange poskytovaných v spolupráci so zmluvnými partnermi a taktiež kombinovať tieto údaje s inými osobnými údajmi získanými spoločnosťou Orange pri uzatvorení a plnení zmluvy, ako sú napr. identifikačné údaje, kontaktné údaje, druh a špecifikácia poskytovanej služby alebo zakúpeného tovaru, objem a rozsah využívaných služieb a ich cena, údaje o fakturácii a platbách za tovary a služby a pod., pričom spoločnosť Orange bude spracúvať tieto osobné údaje zákazníka pod dobu uvedenú v súhlase,
 • poskytnutie osobných údajov zákazníka, ktorými sú identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o druhu a špecifikácii poskytovanej služby alebo zakúpeného tovaru, objeme a rozsahu využívaných služieb a ich cene, údaje o fakturácii a platbách za tovary a služby, ako aj údaje o bonite a platobnej disciplíne tretím stranám pre účely vypracovania a oznamovania marketingových ponúk tretích strán najmä, no nielen na zasielanie reklamných správ prostredníctvom elektronickej pošty, pričom spoločnosť Orange bude spracúvať tieto osobné údaje zákazníka pod dobu  uvedenú v súhlase,
 • používanie a spracúvanie lokalizačných údajov zákazníka a užívateľa označujúcich geografickú polohu koncových zariadení v kombinácii s inými osobnými údajmi získanými spoločnosťou Orange pri uzatvorení a plnení zmluvy, za účelom poskytovania služieb s pridanou hodnotou poskytovaných zo strany spoločnosti Orange alebo tretích strán najmä, no nielen na zasielanie reklamných správ prostredníctvom elektronickej pošty, pričom spoločnosť Orange bude spracúvať tieto osobné údaje zákazníka pod dobu  uvedenú v súhlase,
 • spracúvanie osobných údajov záujemcov o produkty a služby získanými spoločnosťou Orange v súvislosti s ponukou produktov a služieb záujemcom za účelom vytvorenia vhodnej ponuky vlastných produktov a služieb spoločnosti Orange, ako aj ponuky produktov a služieb spoločnosti Orange poskytovaných v spolupráci so zmluvnými partnermi, pričom spoločnosť Orange bude spracúvať tieto osobné údaje pod dobu  uvedenú v súhlase,
 • spracúvanie záznamov o správaní sa užívateľa na internetových stránkach spoločnosti Orange získané z tzv. cookies v prípade povolenia cookies v internetovom prehliadači a iných aktívnych vykonateľných kódov dotiahnutých do internetového prehliadača, ak ich použitie užívateľ odsúhlasí pri vstupe na príslušnú internetovú stránku; na základe súhlasu účastníka je možné kombinovať údaje získané pomocou cookies s inými osobnými údajmi účastníka,

poskytovanie osobných údajov zákazníka v rozsahu nevyhnutných identifikačných údajov zákazníka a údajov o platobne disciplíne zákazníka, príp. údajov o dlhu zákazníka voči spoločnosti Orange tretím osobám, ktoré na základe príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov vedú registre, zoznamy alebo databázy poskytnutých úverov, pôžičiek alebo iných úverových produktov, alebo registre a zoznamy dlžníkov, ak neumožňuje poskytovanie týchto údajov osobitný právny predpis.