Súhlas so spracúvaním prevádzkových údajov na marketingové účely spoločnosti Orange Slovensko a.s.

Ja, Účastník označením položky "Súhlas udeľujem" dobrovoľne súhlasím s tým, aby spoločnosť Orange spracúvala moje osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a prevádzkové údaje, najmä v rozsahu: údaje o volaných telefónnych číslach, čas a dĺžka spojenia, typ využitej služby, cena hovoru alebo inej využitej služby, IMEI koncového zariadenia, typ mobilného zariadenia, údaje o dátovom spojení (napr. typ prístupu k internetu, zdrojová IP adresa, protokol, objem prenesených dát, signatúra využitej služby alebo IP adresa servera, dátum a čas uskutočnenia spojenia) na marketingové účely a pre vytvorenie vhodnej ponuky vlastných produktov a služieb spoločnosti Orange, ako aj ponuky tovarov a služieb spoločnosti Orange poskytovaných v spolupráci so zmluvnými partnermi a taktiež, aby spoločnosť Orange kombinovala tieto údaje s mojimi inými osobnými údajmi získanými spoločnosťou Orange pri uzatvorení a plnení zmluvy, ako sú napr. identifikačné údaje, kontaktné údaje, druh a špecifikácia poskytovanej služby alebo zakúpeného tovaru, objem a rozsah využívaných služieb a ich cena, údaje o fakturácii a platbách za tovary a služby a pod. Tento súhlas sa vzťahuje aj na údaj o dátume môjho narodenia a na údaj o mojom pohlaví (muž/žena), ktorý som spoločnosti Orange poskytol dobrovoľne. Spoločnosť Orange je oprávnená na základe poskytnutého dátumu narodenia spracúvať môj vek. Tento súhlas sa týka všetkých už aktivovaných služieb, pridelených telefónnych čísiel alebo prístupov k sieti, ako aj služieb alebo prístupov k sieti, ktoré si Účastník aktivuje neskôr, pokiaľ tento súhlas neodvolá. Tento súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvných vzťahov Účastníka so spoločnosťou Orange a obdobie 50 mesiacov po ukončení posledného zmluvného vzťahu Účastníka so spoločnosťou Orange. Účastník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu Účastníkom nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Účastníka založeného na súhlase udeleného pred jeho odvolaním. Poučenie Účastníka o spracúvaní osobných údajov, jeho právach, povinnostiach spoločnosti Orange, o spôsobe odvolania tohto súhlasu, ako aj ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním jeho osobných údajov sú uvedené v príslušných ustanoveniach podmienok spoločnosti Orange, prípadne na web stránke www.orange.sk