Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu tretích strán

Ja, Účastník označením položky "Súhlas udeľujem" dobrovoľne súhlasím s tým, aby spoločnosť Orange poskytla moje osobné údaje, ktorými sú identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o druhu a špecifikácii poskytovanej služby alebo zakúpeného tovaru, objeme a rozsahu využívaných služieb a ich cene, údaje o fakturácii a platbách za tovary a služby, ako aj údaje o bonite a platobnej disciplíne Účastníka tretím stranám pre účely vypracovania a oznamovania marketingových ponúk tretích strán najmä, no nielen na zasielanie reklamných správ prostredníctvom elektronickej pošty. Tento súhlas sa vzťahuje aj na údaj o dátume môjho narodenia a na údaj o mojom pohlaví (muž/žena), ktorý som spoločnosti Orange poskytol dobrovoľne. Spoločnosť Orange je oprávnená na základe poskytnutého dátumu narodenia spracúvať môj vek. Tento súhlas sa týka všetkých už aktivovaných služieb, pridelených telefónnych čísiel alebo prístupov k sieti, ako aj služieb alebo prístupov k sieti, ktoré si Účastník aktivuje neskôr, pokiaľ tento súhlas neodvolá. Tento súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvných vzťahov Účastníka so spoločnosťou Orange a obdobie 1 roku po ukončení posledného zmluvného vzťahu Účastníka so spoločnosťou Orange. Účastník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu Účastníkom nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Účastníka založeného na súhlase udeleného pred jeho odvolaním. Poučenie Účastníka o spracúvaní osobných údajov, jeho právach, povinnostiach spoločnosti Orange, o spôsobe odvolania tohto súhlasu, ako aj ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním jeho osobných údajov sú uvedené v príslušných ustanoveniach podmienok spoločnosti Orange, prípadne na web stránke www.orange.sk