Spôsob spracovania

Spoločnosť Orange spracúva osobné údaje zákazníkov s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania v závislosti od účelu spracúvania. Spoločnosť Orange prijala za účelom ochrany osobných údajov zákazníkov potrebné technické a organizačné opatrenia a záruky s cieľom chrániť práva zákazníkov. Spoločnosť Orange zlikviduje osobné údaje bezodkladne potom, ako:

  • boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi zákazníkom a spoločnosťou Orange
  • zanikli všetky záväzky zákazníka voči spoločnosti Orange
  • boli vybavené všetky reklamácie a žiadosti zákazníka voči spoločnosti Orange
  • boli vzájomne vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi zákazníkom a spoločnosťou Orange
  • uplynuli premlčacie doby týkajúce sa všetkých zmluvných vzťahov medzi spoločnosťou Orange a zákazníkom
  • boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré dal zákazník súhlas, a zanikli všetky povinnosti spoločnosti Orange stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré by si vyžadovali uchovávanie osobných údajov zákazníka, alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť