Spôsob spracovania

Spoločnosť Orange spracúva osobné údaje zákazníkov s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania v závislosti od účelu spracúvania. Spoločnosť Orange prijala za účelom ochrany osobných údajov zákazníkov potrebné technické a organizačné opatrenia a záruky s cieľom chrániť práva zákazníkov. Spoločnosť Orange zlikviduje osobné údaje bezodkladne potom, ako:

  • boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi zákazníkom a spoločnosťou Orange,
  • zanikli všetky záväzky zákazníka voči spoločnosti Orange,
  • boli vybavené všetky reklamácie a žiadosti zákazníka voči spoločnosti Orange,
  • boli vzájomne vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi zákazníkom a spoločnosťou Orange, a
  • uplynuli premlčacie doby týkajúce sa všetkých zmluvných vzťahov medzi spoločnosťou Orange a zákazníkom,
boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré dal zákazník súhlas, a zanikli všetky povinnosti spoločnosti Orange stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré by si vyžadovali uchovávanie osobných údajov zákazníka, alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

To nás mrzí. Povedzte nám prosím, čo vám na stránke chýbalo:
Ak od nás potrebujete odpoveď, kontaktuje nás priamo.