Príjemcovia (kategórie príjemcov) osobných údajov

Spoločnosť Orange poskytuje osobné údaje zákazníkov iným subjektom výlučne v prípadoch, ak je tak povinná a/alebo oprávnená urobiť na základe platných právnych predpisov, pokiaľ je to nevyhnutné na poskytovanie služieb a produktov, na dosiahnutie iných účelov spracúvania osobných údajov uvedených vyššie, alebo pokiaľ k tomu dá zákazník svoj  súhlas. Spoločnosť Orange poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje predovšetkým nasledujúcim subjektom:

  • nevyhnutné prevádzkové údaje bez identifikácie účastníka alebo užívateľa podnikom poskytujúcim elektronické komunikačné služby a/alebo elektronické komunikačné siete na účely zabezpečenia prístupu alebo prepojenia sietí a poskytovania súvisiacich služieb,
  • spoločnostiam vykonávajúcim činnosti obchodných zástupcov spoločnosti Orange (predajne spoločnosti Orange), poskytujúcim službu call centier pre spoločnosť Orange, marketingovým agentúram, inkasným spoločnostiam, advokátom, spoločnostiam poskytujúcim IT služby spoločnosti Orange ako napríklad správu niektorých IT systémov a aplikácií, riešenia a odstraňovanie problémov v IT systémoch na základe zákazníckych sťažností a upozornení, vývoj a úpravu IT systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje a podobne,
  • spoločnosti skupiny Orange za účelom poskytovania produktov a služieb,
  • ďalšie subjekty ktorým je spoločnosť Orange povinná/alebo oprávnená poskytnúť osobné údaje zákazníkov na základe platných právnych predpisov
Vo väčšine uvedených prípadov nedochádza k poskytnutiu osobných údajov z informačných systémov spoločnosti Orange ale iba poskytnutiu prístupu k týmto údajom. Takýto prístup k osobným údajov v informačných systémoch spoločnosti je procesne a technicky riadený a pokiaľ je to možné aj monitorovaný. Niektoré z vyššie uvedených subjektov sú tzv. sprostredkovatelia spoločnosti Orange, ktorých spoločnosť Orange poverila na základe písomnej zmluvy alebo poverenia spracúvaním osobných údajov zákazníkov. Sprostredkovateľov spoločnosť Orange vyberá len zo subjektov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby boli naplnené požiadavky  vyplývajúce z platných právnych predpisov a aby sa zabezpečila ochrana práv zákazníkov. Zoznam príjemcov spoločnosť Orange oznamuje dotknutým osobám zverejnením identifikačných údajov príjemcov a tam, kde to nie je možné, aspoň označením kategórie príjemcov na internetovej stránke spoločnosti Orange: www.orange.sk.