Príjemcovia (kategórie príjemcov) osobných údajov

Spoločnosť Orange poskytuje osobné údaje zákazníkov iným subjektom výlučne v prípadoch, ak je tak povinná a/alebo oprávnená urobiť na základe platných právnych predpisov, pokiaľ je to nevyhnutné na poskytovanie služieb a produktov, na dosiahnutie iných účelov spracúvania osobných údajov uvedených vyššie, alebo pokiaľ k tomu dá zákazník svoj súhlas. Spoločnosť Orange poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje predovšetkým nasledujúcim subjektom:

  • Zák. č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak ide o osobné údaje používateľov platobných služieb.
  • Zák. č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení, ak ide o osobné údaje príjemcov služieb informačnej spoločnosti.
  • Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné používa sa v tomto dokumente pre označenie vyššie uvedených skupín dotknutých osôb všeobecné označenie „zákazník“.

Vo väčšine uvedených prípadov nedochádza k poskytnutiu osobných údajov z informačných systémov spoločnosti Orange ale iba poskytnutiu prístupu k týmto údajom. Takýto prístup k osobným údajov v informačných systémoch spoločnosti je procesne a technicky riadený a pokiaľ je to možné aj monitorovaný. Niektoré z vyššie uvedených subjektov sú tzv. sprostredkovatelia spoločnosti Orange, ktorých spoločnosť Orange poverila na základe písomnej zmluvy alebo poverenia spracúvaním osobných údajov zákazníkov. Sprostredkovateľov spoločnosť Orange vyberá len zo subjektov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby boli naplnené požiadavky vyplývajúce z platných právnych predpisov a aby sa zabezpečila ochrana práv zákazníkov. Zoznam príjemcov spoločnosť Orange oznamuje dotknutým osobám zverejnením identifikačných údajov príjemcov a tam, kde to nie je možné, aspoň označením kategórie príjemcov na internetovej stránke spoločnosti www.orange.sk