Povinnosti spoločnosti Orange pri uplatňovaní práv zákazníkov

Spoločnosť Orange poskytuje súčinnosť zákazníkom pri uplatňovaní ich práv súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov spoločnosťou Orange. V prípadoch podľa čl. 11 ods. 2 (spoločnosť Orange nie je schopná identifikovať zákazníka/dotknutú osobu) Nariadenia nemôže spoločnosť Orange odmietnuť konať na základe žiadosti zákazníka/dotknutej osoby pri výkone jej práv, ak nepreukáže, že zákazníka/dotknutú osobu nie je schopný identifikovať. Spoločnosť Orange môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti zákazníka/dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť za účelom uplatňovania jej práv súvisiacich so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou Orange.

Spoločnosť Orange je povinná poskytnúť zákazníkovi informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jeho žiadosti podanej za účelom uplatňovania jeho práv súvisiacich so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou Orange do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže spoločnosť Orange v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Spoločnosť Orange je povinná informovať o každom takom predĺžení zákazníka do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak zákazník podal žiadosť v elektronickej podobe, spoločnosť Orange poskytne informácie v elektronickej podobe, ak zákazník nepožiadal o poskytnutie informácie iným spôsobom.

Spoločnosť Orange poskytuje oznámenia na základe žiadostí zákazníkov podaných za účelom uplatňovania ich práv súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov spoločnosťou Orange a prijíma potrebné opatrenia bezodplatne. Ak je žiadosť zákazníka zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, spoločnosť Orange môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.