Štatút spotrebiteľských súťaží na Facebook a Instagram stránke Orange Slovensko

Preambula

Účelom štatútu je záväzne upraviť pravidlá spotrebiteľských súťaží v príspevkoch na Facebook stránke Orange Slovensko na adrese Facebook Orange Slovensko a Instagram profile Orange Slovensko na adrese Instagram Orange Slovensko (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej spotrebiteľskej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky tejto súťaže (ďalej ako „štatút“).

Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účelom súťaže je zvýšenie informovanosti verejnosti a propagácia značky Orange Slovensko.

 1. Organizátor súťaže a zmluvní partneri:
  1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Orange Slovensko, a.s. so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava. IČO: 35697270, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 1142/B (ďalej len „organizátor“).
  2. Technickým realizátorom súťaže je spoločnosť MADE BY VACULIK, s. r. o., so sídlom Búdková 28, Bratislava 811 04, IČO: 35761814 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd.: Sro, vložka č.: 18652/B (ďalej len „technický realizátor“).
 2. Čas a miesto konania súťaže:
  1. Súťaž sa uskutočňuje v konkrétnom časovo ohraničenom období, ktoré je uvedené v príslušnom súťažnom príspevku na Facebook stránke Orange Slovensko na adrese Facebook Orange Slovensko alebo na Instagram profile Orange Slovensko na adrese Instagram Orange Slovensko (ďalej ako „fanpage“).
  2. Všetky aktuálne informácie o súťaži (novinky, zmeny, výpadky a iné) sa zverejňujú na Facebook fanpage alebo Instagram profile v zmysle bodov štatútu.
 3. Podmienky účasti v súťaži:
  1. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu staršie ako 18 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej ako „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktoré splnia podmienky stanovené štatútom súťaže a ktoré sa do súťaže zapoja na Facebook fanpage Orange Slovensko alebo Instagram profile Orange Slovensko prostredníctvom obsahu, ktorý pridá organizátor na svoj profil.
  2. Súťaže sa nemajú právo zúčastniť osoby, ktoré sú zamestnancami organizátora a technického realizátora. Súťaže sa ďalej nemajú právo zúčastniť blízke osoby (§116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) osôb uvedených v predchádzajúcej vete.
  3. Ak sa preukáže, že výherca je osobou, ktorá nemá právo zúčastniť sa súťaže, výhra sa mu neodovzdá a ostáva majetkom organizátora. V prípade ak osoba, ktorá nemá právo zúčastniť sa súťaže už výhru prevzala, je povinná na základe písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť, respektíve nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.
  4. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyhlasujú, že:

   a) súhlasia s podmienkami súťaže uvedenými v štatúte

   b) svoju účasť v súťaži budú uskutočňovať vo vlastnom mene a na vlastný účet

 4. Zapojenie sa do súťaže
  1. Do súťaže sa súťažiaci zapojí tak, ako je určené v popise súťažného príspevku na sociálnej sieti Facebook na fanpage Orange Slovensko alebo na Instagram profile Orange Slovensko.
  2. Každý súťažiaci, t.j. FO spĺňajúca podmienky podľa čl. 3 štatútu sa do jednej súťaže môže zapojiť iba raz.
  3. O výhry sa súťažiaci môže uchádzať len ak splní podmienky účasti v súťaži a zapojí sa do súťaže v súlade s pravidlami stanovenými týmto štatútom.
  4. Všetky osoby zapojené a registrované podľa čl. 4. štatútu a zapojené do súťaže o výhry musia spĺňať podmienky účasti podľa čl. 3. štatútu.
  5. Každý súťažiaci, t.j. FO spĺňajúca podmienky podľa čl. 3 a 4 štatútu, môže v súťaži získať len jednu výhru. Viacnásobná výhra v súťaži sa vylučuje.
 5. Princíp súťaže a spôsob získania výhier:
  1. Princíp súťaže je vždy určený v popise konkrétnej súťaže prostredníctvom súťažného príspevku na Facebook profile Orange Slovensko alebo Instagram profile Orange Slovensko.
  2. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže osoby a/alebo nimi vytvorené príspevky, ktoré nespĺňajú podmienky tejto súťaže a ktorých konanie a/alebo obsah je nedovolené/ý a/alebo v rozpore s dobrými mravmi.
  3. Výhercovia súťaže budú vždy oznámení formou komentára pod konkrétnymi komentármi výhercov pod súťažným postom po ukončení súťaže.
  4. Súťaž trvá v čase zverejnenom v súťažnom poste.
  5. Výhercovia budú následne kontaktovaní prostredníctvom Facebook alebo Instagram správy na ich Facebook alebo Instagram profile, prostredníctvom ktorého sa do súťaže zapojili.
  6. Kontaktné údaje poskytnuté súťažiacim v súťaži slúžia pre identifikáciu súťažiaceho, zabránenie viacnásobného zapojenia sa účastníka súťaže, pre účely vyhodnocovania a zverejnenia výhercov súťaže, odovzdanie a doručenie výhier ako aj uľahčenie komunikácie organizátora so súťažiacimi. Prostredníctvom kontaktných údajov súťažiaceho sa pri preberaní výhry bude overovať správnosť a platnosť údajov poskytnutých účastníkom súťaže.
 6. Výhry a odovzdanie výhier:
  1. Predmet výhry je vždy uverejnený v popise konkrétnej súťaže prostredníctvom súťažného príspevku na Facebook profile Orange Slovensko alebo Instagram profile Orange Slovensko.
  2. Organizátor upovedomí výhercu prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku alebo Instagrame o výhre a spôsobe jej odovzdania najneskôr do 7 dní od skončenia súťaže a rozhodnutia o víťazoch. Pokiaľ výherca neodpovie do 3 dní, výhra prepadá v prospech Organizátora.
  3. Organizátor si vyhradzuje právo výberu spôsobu doručenia výhier.
  4. Organizátor doručuje výhry len na platné adresy v rámci územia Slovenskej republiky.
  5. Nikto z výhercov nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu, a to ani na takú, ktorá spĺňa štatút súťažiaceho definovaný pre účely tejto súťaže. Výhru v tejto súťaži nie je možné v zmysle ust. § 845 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov súdne vymáhať, výmena výhry za peniaze v hotovosti alebo za iné nepeňažné plnenie je vylúčená.
 7. Všeobecné ustanovenia
  1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Akékoľvek zmeny pravidiel súťaže nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia štatútu na podstránke.
  2. V prípade podozrenia zo zneužívania pravidiel súťaže súťažiacim ako aj v prípade správania sa súťažiaceho v rozpore s dobrými mravmi je organizátor oprávnený jednostranne vylúčiť takého súťažiaceho zo súťaže, a to aj bez jeho vedomia.
  3. V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať a majú prednosť príslušné ustanovenia štatútu v aktuálnom znení.
  4. Súťažiaci nemôžu požadovať peňažné plnenie výmenou za výhry v súťaži, ani požadovať zámeny v položkách pri výhrach a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než tie, ktoré sú uvedené v štatúte.
  5. Výhru nie je možné previesť na inú osobu a na výhry zo súťaže neexistuje právny nárok. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné.
  6. Organizátor nebude zodpovedať za prípadné odvody na zdravotné poistenie a daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov c. 595/2003 Z. z. v platnom a účinnom znení.
  7. Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže svojou účasťou v súťaži, pričom tiež súhlasí a zaväzuje sa, že ich bude v plnej miere dodržiavať.
  8. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier. Organizátor nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu výhercu.
  9. Organizátor súťaže nezodpovedá za prípadné nedoručenie výhry spôsobené zo strany výhercu na kontaktné údaje poskytnuté výhercom za účelom doručenia výhry.
  10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť počet a druh výhier poskytnutých do súťaže.
  11. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
  12. Organizátor nie je zodpovedný za technické problémy akéhokoľvek druhu vrátane zlyhania alebo prerušenia fungovania telefónnych liniek, zlyhania alebo prerušenie fungovania sieťového hardwaru alebo softwaru.
  13. Organizátor taktiež nie je zodpovedný za technickú alebo ľudskú chybu, ktorá sa môže vyskytnúť v procese administrácie súťaže ani za škody vzniknuté tretím osobám v dôsledku nepravdivosti vyhlásení uvedených súťažiacim v tomto štatúte.
  14. Za účelom vyhodnotenia súťaže, komunikácie s výhercom, zverejnenia iniciály mena, priezviska na Facebook stránke Orange Slovensko alebo Instagram profile Orange Slovensko, doručenia výhier výhercovi na výhercom poskytnuté kontaktné údaje bude organizátor spracúvať osobné údaje súťažiacich (výhercov) v rozsahu titul, meno, priezvisko, korešpondenčná adresa a telefónne číslo. Organizátor v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) informuje súťažiacich nasledovne:

   a) organizátor spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ podľa Zákona o ochrane osobných údajov

   b) právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas súťažiacich,

   c) osobné údaje súťažiacich môžu byť poskytnuté technickému realizátorovi súťaže a distribútorovi výhier

   d) osobné údaje budú uchovávané po dobu distribúcie výhier

   e) súťažiaci majú za podmienok stanovených Zákonom o ochrane osobných údajov právo požadovať opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov či právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

   f) súťažiaci majú právo v prípade, že boli v súvislosti so spracúvaním osobných údajov priamo dotknutí na svojich právach ustanovených Zákonom o ochrane osobných údajov iniciovať na Úrade na ochranu osobných údajov konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov

  15. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.
  16. Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora alebo formou súkromnej správy na Facebooku odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, resp. uplatniť práva priznané Zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade odvolania súhlasu pred odovzdaním výhry súťažiacemu výhra prepadá organizátorovi, ak organizátor nerozhodne inak.
 8. Zmeny a účinnosť štatútu, dostupnosť pravidiel súťaže:
  1. Štatút upravuje práva a povinnosti súťažiacich a subjektov zúčastnených na realizácii spotrebiteľskej (propagačnej) súťaže uskutočnenej podľa §3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  2. Štatút sa stáva účinným dňom jeho zverejnenia na webovej stránke.
  3. Štatút je organizátor oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť zverejnením nového znenia štatútu na fanpage. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže.
  4. Úplné pravidlá súťaže v aktuálnom znení sú po celý čas konania súťaže k dispozícii v štatúte v znení zverejnenom na fanpage.

V Bratislave dňa 3.8.2023

Orange Slovensko, a.s.