Prevod čísla na iného zákazníka

Prevod čísla na iného zákazníka je možný zrealizovať na ktoromkoľvek predajnom mieste spoločnosti Orange. Informácie o aktuálnych poplatkoch za tento úkon sú dostupné v aktuálnom cenníku služieb.

Najčastejšie otázky

Prevod telefónneho čísla môže prebehnúť do 24 hodín, alebo ku koncu zúčtovacieho obdobia odstupujúceho zákazníka. Okolnosti a podmienky prevodu je potrebné prekonzultovať s predajcom na predajnom mieste.
Áno, je to možné, výhody, ale aj záväzky vyplývajúce z viazanosti sa prenášajú na pristupujúceho účastníka.
Takýto prechod je možný, ale nejde o prevod, ale migráciu na iný typ čísla.
Ak je číslo zakladateľom skupiny, skupina Navzájom zadarmo zaniká a je ju nutné založiť znovu po prevode. Člen skupiny vypadáva z takejto skupiny a rovnako je potrebné jeho opätovné pridanie.