Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ja, dotknutá osoba týmto výslovne a dobrovoľne udeľujem súhlas spoločnosti Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1142/B (ďalej len "spoločnosť Orange"), aby ma spoločnosť Orange kontaktovala a oslovovala s ponukou vlastných produktov a služieb, a to formou telefonického volania so živým operátorom, volania automatickým volacím a komunikačným systémom bez ľudského zásahu alebo s ľudským zásahom, elektronickou poštou vrátane služby krátkych správ alebo telefaxom, pričom na uvedený účel je spoločnosť Orange oprávnená spracúvať moje osobné údaje v poskytnutom rozsahu (kontaktné telefónne číslo) spolu s mojimi inými osobnými údajmi získanými spoločnosťou Orange vrátane kombinovania takýchto údajov, a to najmä identifikačné údaje, kontaktné údaje, druh a špecifikácia tovaru alebo služby, objem, cena a rozsah služieb, údaje o fakturácii a platbách za tovary a služby, informácie týkajúce sa spokojnosti s využívaním služieb.

Tento súhlas sa udeľuje na dobu 6 (šiestich) mesiacov od udelenia súhlasu.

Zároveň prehlasujem, že som oprávneným užívateľom kontaktného telefónneho čísla, poskytnutého na základe tohto súhlasu. Týmto súčasne potvrdzujem, že som oprávnený vyššie uvedený súhlas udeliť.

Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné odvolať vyplnením webového formulára na webovej stránke spoločnosti Orange v časti Telemarketing.

Odvolanie súhlasu dotknutej osoby nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby založeného na súhlase, ktorý bol udelený pred jeho odvolaním.

Poučenie dotknutej osoby o spracúvaní osobných údajov, jeho právach, povinnostiach spoločnosti Orange, o spôsobe odvolania tohto súhlasu, ako aj ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním jeho osobných údajov sú uvedené v príslušných ustanoveniach podmienok spoločnosti Orange, prípadne na web stránke www.orange.sk.