Zodpovedná osoba

Spoločnosť Orange určila zodpovednú osobu za účelom riadneho a včasného výkonu činností súvisiacich s ochranou osobných údajov podľa Nariadenia a zákona na ochranu osobných údajov. Zákazník môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jeho osobných údajov spoločnosťou Orange uplatňovaním jeho práv.

Na adrese dpo@orange.sk riešime striktne otázky a konzultácie súvisiace s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov (GDPR). Iné, nesúvisiace otázky ohľadom služieb Orange Slovensko smerujte prosím do kontaktného formulára.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu sú:

Orange Slovensko, a.s.
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
Metodova 8, 821 08 Bratislava
e-mail: dpo@orange.sk