Telefónny zoznam

Spoločnosť Orange môže na základe súhlasu účastníka zmluvy o poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby zverejniť jeho relevantné údaje v rozsahu telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu v telefónnom zozname. Zverejnenie sa týka všetkých telefónnych čísel zákazníka, pri ktorých požiadal alebo súhlasil so zverejnením v zmluve, v registračnej listine, ak ide predplatené služby, alebo v žiadosti o zverejnenie. Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť Orange je v rozsahu relevantných osobných údajov, oprávnená:

  • tieto údaje zverejniť vo svojom telefónnom zozname bez ohľadu na jeho formu a to pre účely ich vyhľadávania
  • poskytovať tieto údaje iným užívateľom v elektronickej forme telefónneho zoznamu, predovšetkým prostredníctvom elektronických vyhľadávacích služieb
  • poskytovať tieto údaje iným užívateľom prostredníctvom svojich telefonických informačných služieb
  • poskytnúť tieto údaje iným podnikom alebo osobám, ktoré vydávajú verejné telefónne zoznamy alebo poskytujú verejné informačné služby o telefónnych číslach, vrátane podniku poskytujúcemu univerzálnu službu

Zákazník má právo požiadať o zrušenie zverejnenia svojich osobných údajov vo verejnom telefónnom zozname. Na základe tejto požiadavky spoločnosť Orange nebude ďalej zverejňovať osobné údaje zákazníka v telefónnom zozname, poskytovať ich prostredníctvom informačných služieb, ani ich poskytovať ostatným podnikom alebo osobám vydávajúcim telefónne zoznamy alebo poskytujúcim informačné služby o telefónnych číslach. Zákazník, ktorý požiadal o zrušenie zverejnenia svojich osobných údajov vo verejnom telefónnom zozname, berie na vedomie, že voči vyhľadávacím službám elektronických telefónnych zoznamov a informačným službám spoločnosti Orange nastanú účinky jeho žiadosti o zrušenie zverejnenia najneskôr v nasledujúci deň potom, ako žiadosť o zrušenie zverejnenia bude doručené do dispozície spoločnosti Orange. Zákazník, ktorý požiadal o zrušenie zverejnenia svojich osobných údajov vo verejnom telefónnom zozname, ďalej berie na vedomie, že voči už zverejneným telefónnym zoznamom tieto účinky nastanú až v momente nového (aktualizovaného) vydania telefónneho zoznamu, v ktorom jeho údaje boli zverejnené pred podaním žiadosti. Žiadosť o zrušenie zverejnenia nemá účinky voči relevantným osobným údajom zákazníka, ktoré už boli uvedené v zverejnených telefónnych zoznamoch.