Súhlas so spracúvaním lokalizačných údajov na marketingové účely spoločnosti Orange alebo tretích strán

Ja, Účastník označením položky "Súhlas udeľujem" dobrovoľne súhlasím s tým, aby spoločnosť Orange používala a spracúvala moje lokalizačné údaje označujúce geografickú polohu mojich koncových zariadení v kombinácii s inými osobnými údajmi získanými spoločnosťou Orange pri uzatvorení a plnení zmluvy, za účelom poskytovania služieb s pridanou hodnotou poskytovaných zo strany spoločnosti Orange alebo tretích strán najmä, no nielen na zasielanie reklamných správ prostredníctvom elektronickej pošty. Tento súhlas sa týka všetkých už aktivovaných služieb alebo prístupov k sieti, ako aj služieb alebo prístupov k sieti, ktoré si účastník aktivuje neskôr, pokiaľ tento súhlas neodvolá. Tento súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvných vzťahov Účastníka so spoločnosťou Orange a obdobie 1 roku po ukončení posledného zmluvného vzťahu Účastníka so spoločnosťou Orange. Účastník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu Účastníkom nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Účastníka založeného na súhlase udeleného pred jeho odvolaním. Poučenie Účastníka o spracúvaní osobných údajov, jeho právach, povinnostiach spoločnosti Orange, o spôsobe odvolania tohto súhlasu, ako aj ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním jeho osobných údajov sú uvedené v príslušných ustanoveniach podmienok spoločnosti Orange, prípadne na web stránke www.orange.sk