Kto je prevádzkovateľom

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva vaše osobné údaje, ako je popísané nižšie, je spoločnosť Orange Slovensko, a. s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v oddiel Sa, vložka číslo 1142/B (ďalej len „spoločnosť Orange“). Spoločnosť Orange postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, skrátene Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, (ďalej len „Nariadenie“), so Zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), ako aj podľa ďalších osobitných právnych predpisov, a to predovšetkým, avšak nie výlučne, podľa:

  • Zák. č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak ide o osobné údaje používateľov platobných služieb.
  • Zák. č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení, ak ide o osobné údaje príjemcov služieb informačnej spoločnosti.
  • Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné používa sa v tomto dokumente pre označenie vyššie uvedených skupín dotknutých osôb všeobecné označenie „zákazník“.