Čo sú to osobné údaje a aké osobné údaje (Kategórie osobných údajov) spoločnosť Orange spracúva

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

V súvislosti s predajom produktov a poskytovaním služieb môže zo strany spoločnosti Orange dôjsť k spracúvaniu nasledovných kategórii osobných údajov zákazníkov: 

Základnými osobnými identifikačnými údajmi sa rozumejú údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uzavretie a plnenie zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou Orange a  komunikáciu spoločnosti Orange so zákazníkom. Takýmito údajmi sú najmä meno a priezvisko, titul, názov, trvalý pobyt / sídlo / miesto podnikania (mesto / obec, ulica, popisné číslo, PSČ, pošta) zákazníka, ním splnomocnenej osoby alebo určenej kontaktnej osoby, ich podpis, číslo a platnosť OP / pasu, štátne občianstvo, rodné číslo / IČO, IČ DPH / DIČ, číslo bankového účtu, telefónne číslo (aj s predvoľbou), fax (aj s predvoľbou), e-mailová adresa.
Takýmito údajmi sú predovšetkým údaje o aktivovaných službách a zakúpených produktoch, vrátane údajov o type zakúpeného koncového zariadenia a jeho IMEI čísla, prípadné iného unikátneho označenia zariadenia, údaje o celkovom využívaní služieb, fakturačné údaje a údaje o platbách za poskytnuté služby a zakúpené produkty.
Prevádzkové údaje sú údaje vzťahujúce sa na užívateľa a na konkrétny prenos informácií v sieti a vznikajúce pri tomto prenose, ktoré sa spracúvajú na účely prenosu správy v sieti alebo na účely fakturácie. Takýmito údajmi sú napríklad údaje o volaných telefónnych číslach, čas a dĺžka spojenia, typ využitej služby, cena hovoru alebo inej využitej služby, IMEI koncového zariadenia, typ mobilného zariadenia, údaje o dátovom spojení (napr. typ prístupu k internetu, zdrojová IP adresa, protokol, objem prenesených dát, signatúra využitej služby alebo IP adresa servera, dátum a čas uskutočnenia spojenia).
Lokalizačné údaje sú údaje spracúvané v sieti alebo prostredníctvom služby, ktoré označujú geografickú polohu koncového zariadenia užívateľa verejnej služby.
Z osobitných kategórii osobných údajov spoločnosť Orange zaznamenáva a uchováva prostredníctvom technických prostriedkov vlastnoručný podpis zákazníka v elektronickej forme, ktorý je spôsobilý zachytiť obsah úkonov a určiť osobu, ktorá takýto úkon urobila, a to zachytením rýchlosti, tlaku a sklonu podpisu tejto osoby, ktorý slúži ako referenčný podpis tejto osoby a umožňuje následnú komparáciu s iným elektronickým podpisom tejto osoby pri ďalšom úkone voči spoločnosti Orange. Takýto elektronický podpis zákazníka je tzv. biometrickým údajom a spoločnosť Orange ho spracúva v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia.
Pod pojmom „cookies“ sa rozumie dátová informácia, ktorú vytvára www server a odosiela ju internetovému prehliadaču alebo inej koncovej aplikácii užívateľa. Táto informácia je unikátna pre konkrétneho užívateľa a danú internetovú stránku a ukladá sa v jeho koncovom zariadení, pokiaľ sama neexspiruje alebo ju užívateľ nezmaže.  Cookies môžu slúžiť tak na zabezpečenie funkcionality samotnej stránky, napríklad na účely personalizácie obsahu stránky, na účely udržania prihlásenia k užívateľskému obsahu alebo službe na internetovej stránke, alebo aj na zisťovanie preferencií užívateľa pri prehliadaní obsahu stránky, na účely zachytávania pohybu a iného správania užívateľa na danej stránke a podobne. Táto druhá skupina cookies sa využíva predovšetkým na marketingové účely. Rovnakým spôsobom je možné zachytávať správanie užívateľa na internetovej stránke aj inými prostriedkami, napríklad krátkym vykonateľným kódom dotiahnutým do internetového prehliadača užívateľa.
Ide napríklad o údaje, ktoré vznikajú pri poskytovaní služieb, ktoré nie sú elektronickými komunikačnými službami alebo pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb nad rámec údajov potrebných pre prenos správy v sieti. Takýmito údajmi sú napr. údaje nevyhnutné na riešenie sporov týkajúcich sa kvality poskytovaných služieb, vyhodnocovania a zvyšovania kvality siete a služieb a údržbu siete. Ide tiež o údaje, ktoré vznikajú pri komunikácii súvisiacej s poskytovaním služieb medzi spoločnosťou Orange a zákazníkom. Ide predovšetkým o osobnú korešpondenciu  a komunikáciu so zákazníkom na predajných miestach alebo pri inom kontakte so zákazníkom a záznamy telefonických hovorov, e-mailovej komunikácie, chatov a inej komunikácie medzi spoločnosťou Orange a zákazníkom. Takýmito údajmi sú aj údaje získané marketingovými prieskumami, údaje o využívaní služieb, produktov, výhod a bonusov a typovom správaní pri využívaní služieb. Záznamy, ktoré spoločnosť Orange získava z kamier, ktoré umiestňuje do svojich značkových predajní a priestorov z dôvodu ochrany práv a oprávnených záujmov spoločnosti Orange, pričom tieto kamery sú v značkových predajniach a priestoroch spoločnosti Orange vždy viditeľne označené. V neposlednom rade sa za osobné údaje považujú aj obsahové údaje uložené užívateľom v rámci niektorých služieb (predovšetkým o správy uložené v schránkach služieb elektronickej pošty a SMS) na serveroch spoločnosti Orange.