Nadácia Orange sa zameria na digitálnu gramotnosť, duševné zdravie a komunitný rozvoj

Nadácia Orange sa zameria na digitálnu gramotnosť, duševné zdravie a komunitný rozvoj

Jej správna rada má nové zloženie

Bratislava, 1. októbra 2020 - Nadácia Orange v kontexte nepriaznivých dôsledkov pandémie prehodnotila svoje strategické smerovanie, a rovnako uskutočnila avizované zmeny vo svojom fungovaní. Jej činnosť reprezentuje nová správkyňa a Správna rada v novom zložení, ktorú aktuálne doplnili dve výnimočné osobnosti z akademickej obce.

Nadácia Orange patrí k najstarším a najtransparentnejším firemným nadáciám na Slovensku. V dôsledku krízovej situácie spôsobenej pandémiou v polovici marca 2020 pozastavila plánované aktivity a promptne reagovala rôznymi formami pomoci na potreby ohrozených a zraniteľných skupín v spoločnosti.

So zhoršujúcou sa spoločensko-ekonomickou situáciou na Slovensku prehodnotila svoje programové priority a rozhodla sa strategicky zamerať na oblasť digitálnej gramotnosti, duševného zdravia a komunitného rozvoja. Strategické smerovanie schválila Správna rada Nadácie Orange, ktorá od 16. júla pracuje v novom zložení. Štatutárnym zástupcom Nadácie je nová správkyňa Andrea Ungvӧlgyi, ktorá zároveň v spoločnosti Orange Slovensko pracuje ako manažér Nadácie Orange a CSR špecialista.

Súčasťou Správnej rady Nadácie Orange sú aj zástupcovia spoločnosti Orange Slovensko

Predsedom Správnej rady sa stal Martin Hromkovič, riaditeľ marketingového úseku pre rezidenčných zákazníkov a značky. Členmi sú: Federico Colom Artola, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Ivana Braunsteinerová, riaditeľka úseku ľudských zdrojov, Vladislav Kupka, riaditeľ úseku služieb zákazníkom, Pavol Lančarič, predseda Dozornej rady, Marc Ricau, člen predstavenstva a Mary Lisa Durban, koordinátorka firemnej filantropie z Orange Foundation. Nadácia Orange tak bude mať viaceré príležitosti nájsť prieniky so CSR stratégiou a zodpovednými aktivitami Orangeu.

Výnimočné osobnosti z akademickej obce

Na svojom historicky prvom digitálnom zasadaní 25. septembra 2020 prijala Správna rada Nadácie Orange za svojich členov aj dve výnimočné osobnosti, ktoré môžu napomôcť profesionálnemu rozvoju strategických oblastí. Jednou z nich je výnimočná informatička a pedagogička Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., bývalá dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Je medzinárodne uznávanou odborníčkou a spoluautorkou mnohých publikácií v oblasti informatiky a umelej inteligencie. V roku 2019 založila Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI. V roku 2020 iniciovala založenie nezávislého Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, ktorý aj riadi. Ďalším výnimočným akademikom je doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2013 pracuje ako odborný asistent na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, kde v rokoch 2017 - 2020 viedol Ústav aplikovanej psychológie. Zaoberá sa psychológiou zdravia a je aktívnym členom International Society for Critical Health PsychologyEuropean Health Psychology Society.

Tri kľúčové oblasti Nadácie Orange

Rozvojom digitálnej gramotnosti chce Nadácia Orange pozitívne vplývať na život generácií dospievajúcich v modernom technologickom svete; podporovať osvetu v oblasti digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore; posilňovať zručností s dôrazom na prevenciu voči rizikám a ohrozeniam, ktoré používanie digitálnych technológií prináša, ako aj podporovať zručnosti pedagógov v oblasti dištančného vzdelávania. V téme duševného zdravia má záujem podporovať prevenciu a prispieť k systémovému riešeniu dištančného psychologického poradenstva. Strategickou podporou komunitného rozvoja systematicky motivuje ľudí k aktívnemu občianstvu a angažovanosti, väčšiemu záujmu o veci verejné, k zodpovednosti za stav spoločnosti, svojho prostredia a komunity, v ktorej žijú, a to s ohľadom na eliminovanie negatívnych dopadov na životné prostredie. Zároveň bude Nadácia Orange veľmi dôsledne sledovať aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koronavírusu a v prípade potreby zváži možnosti akútnej pomoci.