Nadácia Orange pomôže školám zvládať digitálne technológie

Nadácia Orange pomôže školám zvládať digitálne technológie

Nadácia Orange podporila v novom grantovom programe Bez nástrah online 30 projektov, ktoré vzdelávajú o bezpečnom a zodpovednom používaní digitálnych technológií deti a mladých ľudí. Na podporu projektov vyčlenila sumu 40 000 €. Témy online bezpečnosti budú školy a organizácie prinášať, diskutovať a poznávať spolu s 8 965 žiakmi základných a študentami stredných škôl až do konca tohto školského roku.

Do prvého ročníka grantového programu Bez nástrah online sa prihlásilo spolu 124 projektov z celého Slovenska. Nezávislá hodnotiaca komisia vybrala najlepších 30 z nich, ktoré Nadácia Orange podporila celkovou sumou 40 000 €. Medzi nimi je 17 projektov základných škôl, vrátane jednej špeciálnej základnej školy zameranej na deti s autizmom, štyroch projektov stredných škôl a deviatich mimovládnych neziskových organizácií. „Veľmi kladne oceňujem fakt, že sa v rámci grantového programu venuje samostatná pozornosť téme bezpečnosti, hlavne po období pandémie,“ povedala o novom grantovom programe Nadácie Orange členka komisie Jana Kontúrová, riaditeľka základnej školy Bošany.

Nadácia Orange spolu s otvorením grantového programu priniesla potenciálnym záujemcom o finančný grant aj novú formu pomoci. V spolupráci s organizáciou IPčko pripravila vzdelávací webinár ponúkajúci viac informácií o nosnej téme programu, ktorý bol nápomocný pri tvorbe projektov a zúčastnila sa ho viac ako polovica všetkých predkladateľov projektov.

Najviac projektov z východu

Tridsať vybraných projektov sa bude realizovať až do konca tohto školského roku vo všetkých krajoch Slovenska, najviac – 7 projektov v Košickom kraji, 6 v Žilinskom, 4 projekty v Nitrianskom, po 3 projekty v Prešovskom a Trnavskom, po 2 projekty v Banskobystrickom a Bratislavskom kraji a 3 projekty budú prebiehať vo viacerých krajoch Slovenska naraz. „Vyberali sme projekty, ktoré predstavili hodnotný obsah v témach online bezpečnosti, boli otvorené odbornej externej spolupráci a pútavo vťahovali žiakov a študentov do zoznámenia sa a interaktívnej práce s online nástrahami. S deťmi sa budú preberať rôzne témy ako nevhodný obsah, hoaxy a dezinformácie, kyberšikana a kybergrooming, závislosti na sociálnych sieťach, ale aj princíp fungovania cookies a vyhľadávačov, či pravidlá slušného správania na internete. Záujem o grant bol vysoký, čakali sme však o niečo väčší záujem zo strany mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú deťom,“ odhalila zákulisie projektov Andrea Ungvӧlgyi, správkyňa Nadácie Orange.

Zaujímavosťou bolo, že do programu sa zapojilo veľké množstvo nových žiadateľov a to 72, ktorí sa doteraz do programov Nadácie Orange nezapájali. Z 52 predkladateľov, ktorí sa v minulosti do programov zapájali, je 5 škôl, ktoré boli podporené 7 a viac krát, čo svedčí o tom, že máme na Slovensku atraktívne, tvorivé školy.

Inšpiratívne projekty

Hodnotiacu komisiu zaujal projekt Základnej školy v Podhoranoch. Žiaci a žiačky sa popasujú s 12 kreatívnymi výzvami, pri ktorých sa zahrajú na detektívov, riešiteľov problému, odborníkov, či umelcov v boji proti kyberšikane. Snahou je šírenie osvety proti kyberšikane, zníženie jej miery medzi rovesníkmi a zdôrazňovanie toho, aké je dôležité vyhľadať pomoc v prípade, ak sa stanú jej obeťami. Projekt bude podporený sumou 1 468 €.

Originálne spracovanie tém online bezpečnosti v projekte predstavilo Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici. Jeho študenti budú pracovať s nástrahami online sveta a naučia sa vyhodnocovať jednotlivé situácie tak, aby sa v budúcnosti vedeli adekvátne zachovať. Študenti zároveň vytvoria tematickú učebnú pomôcku – stolnú spoločenskú hru Bezpečne a hravo v online svete v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Projekt bude podporený sumou 1 400 €.

Inšpiratívny pre základné školy je podľa hodnotiacej komisie aj projekt Základnej školy Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej, ktorý pútavým spôsobom podporuje žiakov v kritickom myslení prostredníctvom interaktívnych hier. Žiaci 4. ročníka absolvujú LARP Escape room, kde budú riešiť rébusy súvisiace s online svetom a jeho nástrahami. Posilní sa ich samostatnosť a zároveň aj tímová spolupráca. Projekt bude podporený sumou 1 480 €.

Odmena navyše

Trom školám, ktorých projekty najviac zaujali hodnotiacu komisiu, sa Nadácia Orange rozhodla venovať inšpiratívne čítanie a metodickú pomôcku vydanú Komenského inštitútom v Centre environmentálnej a etickej výchovy Živica.

Prehľad všetkých podporených projektov v grantovom programe Bez nástrah online nájdete na webe Nadácie Orange.