Nadácia Orange podporí projekty na posilnenie psychickej odolnosti učiteľov

Nadácia Orange podporí projekty na posilnenie psychickej odolnosti učiteľov

Nadácia Orange predstavila výsledky pilotného grantového programu Zdravá duša školy. Jeho cieľom je destigmatizovať a rozvíjať tému prevencie v oblasti duševného zdravia na školách a prispieť k budovaniu psychickej odolnosti a psychohygieny pedagógov a odborných zamestnancov. Školy prejavili veľký záujem.

Prvý ročník prekonal očakávania organizátorov – do programu Zdravá duša školy sa prihlásilo až 254 projektov. Odborná komisia ich detailne posúdila a vzhľadom na podmienky programu z nich mohla do úzkeho výberu posunúť len dvadsaťštyri užitočných a efektívnych nápadov pomoci, medzi ktoré prerozdelila celkovú sumu 40 000 eur. Najviac prihlásených projektov bolo z bratislavského kraja, nasledoval trenčiansky a za ním košický kraj. Program bol určený pre materské, základné a stredné školy, najväčší záujem o získanie podpory prejavili základné školy.

Členovia hodnotiacej komisie mali náročnú úlohu posudzovať nielen veľké množstvo, ale aj rôznu kvalitu projektov. Oceňovali predovšetkým projekty, ktoré ponúkali aj konkrétny plán riešenia identifikovaných problémov a ťažkostí v duševnom prežívaní pedagógov a školských tímov, súvisiacich predovšetkým so syndrómom vyhorenia, únavou, vyčerpaním, stratou motivácie, záťažou neistotami, rýchlymi zmenami, či fyzickými diskomfortom.

Otvorene o situácii na školách

„Pri tvorbe programu sme sa inšpirovali dátami z aktuálnych prieskumov, ktoré popisovali veľmi nepriaznivý stav duševného rozpoloženia učiteľov a učiteliek. Predkladatelia projektov otvorene popisovali smutnú situáciu v školách. Často si bežne neuvedomujeme, akej záťaži čelia a čo všetko má vážne dopady na ich psychiku. Hovorili o výraznej únave, vyčerpaní, o strate a hľadaní ich vnútornej motivácie, organizovaním online a hybridného vyučovania a riešenia karantén. Učiteľov sa silno dotýka aj nedostatočné ocenenie ich práce, neúcta zo strany jednotlivcov, stupňujúca sa nervozita v spoločnosti, dokonca čelia urážkam zo strany rodičov či žiakov... Pilotný ročník programu nás veľa naučil a najmä potvrdil dôležitosť takejto formy pomoci, ktorú budeme ďalej rozvíjať, aby sme mohli pomôcť viacerým,“ povedala Andrea Ungvölgyi, správkyňa Nadácie Orange.

Pridáva sa k nej aj člen komisie, kouč a lektor Michal Pažitka, ktorého potešilo, ako sa školy snažia prispievať k lepšiemu duševnému zdraviu učiteľov. „Pri čítaní a hodnotení projektov som si uvedomil, aké náročné je poslanie učiteľa nielen počas pandémie. Teší ma, že školy majú záujem riešiť tému duševného zdravia a sú schopné k tomu pristupovať systematicky, s plánom a konkrétnymi krokmi. Vďaka týmto projektom som nadobudol väčšiu nádej a pocit, že o deti v školách bude dobre postarané. Treba si ale uvedomovať, že učitelia sú v prvom rade ľudia, ktorí si nielen zaslúžia, ale aj potrebujú viac pozornosti, pomoci a takýchto príležitostí, aby dokázali ustáť náročné situácie a napĺňať svoje poslanie.“

Rovnako tak pridala svoje postrehy aj Ľubica Noščáková, pedagogička pre 1. stupeň Cirkevnej základnej školy Narnia. „Ocenili sme tie projekty škôl, ktoré išli ďalej ako za dvere triedy. Pomenovali potreby pedagógov, išli cestou vzdelávania, prepájania, vzájomnej komunikácie a podpory v tíme.“

Workshopy na tému stres a syndróm vyhorenia

Jeden z najlepšie hodnotených projektov nesie názov Nevypľuj dušu. Stoja za ním pedagógovia z Odborného učilišťa Dúbravská cesta 1 v Bratislave. Túto špeciálnu školu navštevujú žiaci so zdravotným znevýhodnením.

Škola chce zorganizovať workshopy na tému stres a syndróm vyhorenia, supervízne stretnutia pre každý úsek zamestnancov a vzdelávacie aktivity pre odborný tím. Tímy pedagogických a odborných zamestnancov sa zúčastnia školení na témy emócie učiteľa, relaxačné techniky a arteterapia ako nástroj psychohygieny. Pedagógovia sa môžu prihlásiť na jedno z troch školení podľa vlastného výberu. Projektové aktivity podporujú zvládanie neľahkej práce a učia pedagógov venovať čas aj vlastnej psychohygiene.

Umenie ako liek pre dušu

Materská škola Železničná 74 v Považskej Bystrici sa do grantového programu Nadácie Orange prihlásila s projektom Terapia umením. „Uvedomenie si, že materská škola sa venuje najmä deťom a rodičom, no je potrebné starať sa aj o pedagogický tím, učiteľky,“ uviedli členovia projektu. Terapia umením je určená pre dvadsať pedagogických zamestnancov z kmeňovej materskej školy a štyroch pedagogických zamestnancov z elokovaného pracoviska. Sú pripravené tri vzdelávacie aktivity, počas ktorých sa pedagogičky rozdelia do dvoch pracovných skupín. S každou skupinou bude pracovať odborníčka na arteterapiu a artefiletiku. V úvode každého vzdelávania učiteľky získajú informácie o ich teoretických východiskách, následne si osvoja metodiku, jej využitie v práci pedagóga. V ďalšej časti sa cez osobné zážitky oboznámia s technikami aktívnej arteterapie, zapoja sa do tvorivých činností, cez ktoré budú poznávať svoje pocity, schopnosti a tvorivý potenciál.

Mentálne zdravie na prvom mieste

Odborná komisia pozitívne zhodnotila aj Základnú školu Východná v Trenčíne. Ocenila jej projekt Nový vietor z Východnej. Cieľom je prevencia syndrómu vyhorenia, podpora duševného zdravia a wellbeingu pedagogických a odborných zamestnancov. Na projekte budú participovať dobrovoľníci – študenti psychológie Trnavskej univerzity. Zamestnanci základnej školy absolvujú 5 teambuildingových stretnutí na rôzne témy; syndróm vyhorenia, stres, zvládanie a starostlivosť o dušu i telo, základy psychosomatiky, nácvik uvoľňujúcich cvičení a arteterapeutické techniky. Po týchto stretnutiach pôjdu na spoločný výlet do prírody, kde si preskúšajú vzťahy a komunikačné stratégie mimo priestorov školy. Súčasťou programu budú prednášky odborníkov, vzájomná podpora a zdieľanie skúseností.

Podrobné informácie o všetkých podporených projektov a programe nájdete na www.nadaciaorange.sk/sk/vysledky-grantoveho-programu-zdrava-dusa-skoly/.