Mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19 pretrváva

Mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19 pretrváva

Nadácia Orange navyšuje Fond pomoci o ďalších 100 000 eur

Nadácia Orange už v marci pozastavila plánované grantové programy a na mimoriadny stav súvisiaci so šírením koronavírusu reagovala zriadením špeciálneho Fondu pomoci. V rámci vývoja situácie a neutíchajúcej potrebe zmierniť celospoločenské dôsledky, ktoré so sebou táto situácia prináša, navyšuje tento fond o ďalších 100 000 eur. Otvára tak jeho 2. fázu.

Mimoriadna situácia spôsobená šírením ochorenia COVID-19 pokračuje a naďalej si vyžaduje hľadať riešenia na dôsledky, ktoré vplývajú na fungovanie celej spoločnosti, organizácií i jednotlivcov. Nadácia Orange už v polovici marca reagovala na situáciu zriadením špeciálneho Fondu pomoci a formou otvorenej grantovej výzvy umožnila uchádzať sa o podporu žiadostiam, ktoré prispejú k zabezpečeniu nevyhnutnej materiálnej podpory, personálnych kapacít, ale aj prípadnej adaptácii organizácií a zariadení na túto situáciu s cieľom predchádzať rizikám spojených s útlmom ich činnosti a tak ohrozením ich ďalšieho fungovania.

Z doteraz predložených 135 návrhov podporila už 84 žiadostí v celkovej hodnote 74 495 eur a žiadosti stále prichádzajú. Nadácia tak doposiaľ podala pomocnú ruku takmer 180 000 jednotlivcom – klientom zariadení poskytujúcich sociálne služby, seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ľuďom bez domova, ohrozeným komunitám, osamelým i rodinám v núdzi. Najviac žiadostí dostala z Banskobystrického a Bratislavského kraja, o pomoc žiadali najmä občianske združenia, rozpočtové organizácie a neziskové organizácie so zameraním na poskytovanie sociálnych služieb.

Nadácia otvára 2. fázu Fondu pomoci

Vzhľadom na vývoj situácie sa Nadácia rozhodla pokračovať 2. fázou a Fond navyšuje o ďalších 100 000 eur s cieľom prispieť primárne k zabezpečeniu procesu adaptácie mimovládnych organizácií na aktuálnu mimoriadnu situáciu. Chce podporiť najmä konštruktívne riešenia zamerané na akútnu pomoc a poskytovanie služieb ohrozeným cieľovým skupinám, a zároveň pomôcť koncepčným návrhom na predchádzanie rizík spojených s útlmom činnosti mimovládnych organizácií v tejto mimoriadnej dobe.

O grantovú podporu môžu žiadať mimovládne neziskové organizácie – občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie či neinvestičné fondy, a to predložením žiadostí zameraných na jednotlivcov a rodiny, ktoré sa ocitli v krízovej situácii, osamelé matky a osamelých otcov s deťmi, ľudí bez domova, ľudí so sociálnym a zdravotným znevýhodnením, seniorov a ďalšie zraniteľné skupiny obyvateľstva dotknuté aktuálnou situáciou.

O podporu je možné požiadať vyplnením stručného online formulára v systéme e-grant. Uzávierka prijímania žiadostí v rámci 2. kola bude 21. apríla 2020 o 12:00 hod. Žiadosti opäť posúdi interná hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie Orange, Centra pre filantropiu n.o. a zástupcov ďalších mimovládnych organizácií.

Naďalej platí, že do otvorenej výzvy sa môže zapojiť aj verejnosť či iní firemní darcovia – či už prostredníctvom 2% z daní alebo iným finančným darom.

Nadácia Orange zriadila aj Zamestnanecký fond pomoci, ktorý je určený zamestnancom Orangeu ako ďalší nástroj na podporu zmiernenia neľahkej situácie. Zamestnanci môžu prostredníctvom neho požiadať o podporu určenú na ochranu ľudí, prevenciu voči riziku nákazy, zamedzeniu jej ďalšieho šírenia a eliminácie dôsledkov ohrozujúcich sociálne a ekonomické istoty ľudí. Pre tento fond vyčlenila ďalších 30 000 eur.

Všetky potrebné informácie o fondoch nájdete na stránke Nadácie Orange. Ďalšie opatrenia a formy pomoci Orangeu a Nadácie Orange v súvislosti s aktuálnou situáciou sú k dispozícii na www.orange.sk/spoluazodpovedne.