Čerpáme fondy na rozvoj digitálnych zručností

Čerpáme fondy na rozvoj digitálnych zručností

Digitálne zručnosti predstavujú dôležitú spôsobilosť pre život a prácu v 21. storočí, ktorá sa znásobuje najmä nárastom digitalizácie v bežnom aj pracovnom živote. Obdobie krízy spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19 taktiež ukázalo, aké dôležité je, aby ľudia mali digitálne zručnosti. Táto pandémia priniesla väčšie povedomie o potrebe zlepšiť využívanie technológií vo vzdelávaní a odbornej príprave, prispôsobiť pedagogické postupy a rozvíjať digitálne zručnosti.

Európska komisia preto navrhla základné usmerňujúce zásady pre vzdelávanie v období 2021 – 2027. Medzi tieto zásady patrí aj zásada, že Digitálne vzdelávanie by malo zohrávať kľúčovú úlohu pri zvyšovaní rovnosti a inkluzívnosti. Európska komisia definuje, že digitálne zručnosti sú nevyhnutné na to, aby bolo možné vyvíjať a zavádzať digitálne prístupné a inkluzívne systémy.

Cieľom vzdelávacieho projektu v Orange Slovensko (ďalej len OSK) je zvýšiť úroveň vybraných digitálnych kompetencií svojich zamestnancov a celkového digitálneho indexu v nasledovných konkrétnych oblastiach:

Digitálne kompetencie

  • tvorba digitálneho obsahu
  • riešenie problémov
  • komunikácia a spolupráca

Hlavnou aktivitou projektu je „Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností“ a doplnia ju podaktivita 1- Výber a príprava zamestnancov a podaktivita 2- Cielené získavanie pracovných zručností. To bude predstavovať logický celok na seba navzájom nadväzujúcich činností, ktoré prispejú k dosiahnutiu stanovených cieľov a naplneniu merateľných ukazovateľov.

Cieľovou skupinou sú zamestnanci OSK v pracovnom pomere podľa zákona č. 311/2001 Z.z., ktorí majú miesto výkonu práce na území SR. Miestom realizácie projektu je sídlo žiadateľa v Bratislavskom kraji. Cieľovou skupinou, na ktorú budú jednotlivé aktivity predkladaného projektu zamerané sú naši zamestnanci, ktorých charakter práce sa pandemickou situáciou natrvalo zmenil. Potrebujú postupne nadobúdať a naďalej zlepšovať digitálne zručnosti, ktoré boli donedávna konkurenčnou výhodou no v súčasnej situácii sú skôr nevyhnutnosťou pre efektívne fungovanie v našej organizácii a celkovo na meniacom sa trhu práce.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

  • počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov: 710
  • počet účastníkov, ktorí v čase odchodu získali alebo získavajú kvalifikáciu v aktivitách podporených v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov: 700
  • harmonogram realizácie 1/2023 – 11/2023

Financovanie projektu

Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 171 835,20 € (slovom: stosedemdesiatjedentisíc osemstotridsaťpäť eur, dvadsať centov).