25 rokov Nadácie Orange: Rozdala už 15 miliónov EUR takmer 12 000 projektom, teraz dáva príležitosť ďalším

25 rokov Nadácie Orange:  Rozdala už 15 miliónov EUR takmer 12 000 projektom, teraz dáva príležitosť ďalším

Nadácia Orange oslavuje 25. výročie svojho založenia, pričom neustále zdôrazňuje svoje odhodlanie podporovať inovatívne vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností medzi deťmi a mladými na Slovensku. S cieľom naďalej prispievať k znižovaniu digitálnej nerovnosti, uvádza Nadácia pri tejto príležitosti grantový program Digitálna budúcnosť. Je určený na podporu projektov, ktoré rozvíjajú digitálne zručnosti a vedomosti detí a mladých ľudí od 6 do 20 rokov.

Podporených takmer 12 000 projektov v celkovej sume vyše 15 miliónov €

V priebehu uplynulých 25 rokov Nadácia Orange prostredníctvom svojich grantových programov a dlhodobých partnerstiev s mimovládnymi organizáciami na Slovensku podporila až 11 702 projektov. Celková suma pridelená týmto projektom prekročila 15 miliónov €, čo svedčí o významnom príspevku Nadácie k podpore vzdelávania, komunitného rozvoja či k osvete v oblasti duševného zdravia, v ostatných rokoch primárne digitálnej gramotnosti.

Grantový program Digitálna budúcnosť podporí projekty zamerané na rozvoj digitálnych zručností

Nadácia Orange sa aj programom Digitálna budúcnosť usiluje o to, aby malo každé dieťa a mladý človek príležitosť rozvíjať svoje digitálne zručnosti, nezávisle od svojho sociálno-ekonomického zázemia alebo pohlavia. V kontexte súčasných výziev na trhu práce si totiž až 90 % budúcich pracovných miest bude vyžadovať aspoň základné digitálne zručnosti, pričom digitálna priepasť medzi rôznymi sociálnymi skupinami kontinuálne rastie.

„Grantový program reflektuje naše dlhoročné úsilie podporovať vzdelávanie a prístup k technológiám pre všetkých a prispievať tak k inkluzívnejšej spoločnosti, v ktorej má každý človek možnosť rozvíjať svoje digitálne zručnosti a zlepšovať svoje šance na uplatnenie sa v digitálnej dobe,“ hovorí Andrea Ungvӧlgyi, správkyňa Nadácie Orange.

V rámci programu bude v roku 2024 k dispozícii až 60 000 €, ktoré budú rozdelené na základe odporúčania odbornej hodnotiacej komisie medzi vybrané projekty podporujúce mimoškolské vzdelávanie.
Na realizáciu jedného projektu je možné žiadať čiastku maximálne 2 500 €. Výzva je otvorená pre mimovládne neziskové organizácie, kultúrne inštitúcie a školské zariadenia (vynímajúc základné, stredné a vysoké školy, základné umelecké školy a internáty napr. pre centrá voľného času, vzdelávacie a výchovné zariadenia, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a podobne). Prihlasovanie je možné výhradne v elektronickej forme prostredníctvom online systému egrant do 16. apríla a vybrané projekty môžu byť následne realizované do 30. novembra 2024. Detailné informácie nájdete na webstránke www.nadaciaorange.sk.