Informácie pre koncových používateľov

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej "Zákon") v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 až 5 Všeobecného povolenia č. 1/2011 vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky.

 • Obchodné meno: Orange Slovensko, a.s.
 • Sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava
 • IČO: 35 697 270
 • Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 1142/B

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., poskytuje široké portfólio elektronických komunikačných služieb prostredníctvom pevnej a mobilnej siete, a to v nasledovnom základnom rozsahu:

 • hlasové služby – mobilná aj pevná sieť
 • internetové služby
 • služby televízie
 • iné služby

Podrobnosti o portfóliu ponúkaných služieb sú k dispozícii na predajných miestach spoločnosti Orange Slovensko, a.s., a tiež na www.orange.sk, v jednotlivých sekciách venovaných poskytovaným službám a tovarom.

Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sú určené vo Všeobecných podmienkach pre jednotlivé služby dostupných na tomto linku:
Právne dokumenty

Informácie o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosti) a o možnostiach jej ukončenia sú rozdielne v závislosti od jednotlivých časovo obmedzených ponúk. Tieto informácie sú uvedené v komunikačných materiáloch ku každej z týchto ponúk, ako aj a v samotnom Dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb. Informácie o trvaní zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú, ako aj o možnostiach jej ukončenia, sú uvedené v príslušných Všeobecných podmienkach pre danú službu dostupných na tomto linku:
Právne dokumenty

Informácie o postupoch súvisiacich s prenosom čísel a iných identifikátorov sú upravené v Podmienkach prenesiteľnosti čísla Orange Slovensko, a.s., ktoré sú dostupné na tomto linku:
Podmienky prenesiteľnosti čísla Orange Slovensko, a.s.

Štandardné ceny (vrátane všetkých cenových položiek, štandardných zliav, osobitných a cielených systémov taríf, ako aj priamych poplatkov súvisiacich s prenosom čísel alebo iných identifikátorov uplatňovaných spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., pri poskytovaní služieb) sú určené v Cenníkoch pre jednotlivé služby. Aktuálne Cenníky sú dostupné na tomto linku:
Cenník

Spôsob a podrobnosti o uplatnení reklamácie služieb, ako aj informácie o práve účastníka predložiť Telekomunikačnému úradu SR spor, o ktorom sa uskutočnilo reklamačné konanie, nájdete vo Všeobecných podmienkach pre konkrétnu službu, ktorých aktuálne znenie je dostupné na tomto linku:
Právne dokumenty

Reklamačný poriadok vzťahujúci sa na tovar predaný spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., nájdete na tomto linku:
Reklamačný poriadok obchodnej spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Aktuálne kontaktné údaje o servisných službách, ktoré poskytuje spoločnosť Orange Slovensko, a.s., nájdete na tomto linku:
Zákaznícke linky

Aktuálne ceny hovorov na zákaznícke linky sú dostupné v cenníku služieb.

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., informuje účastníkov o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo k ich používaniu spôsobom, ktorý je uvedený vo Všeobecných podmienkach pre danú službu. Tieto podmienky sú dostupné na linku:
Právne dokumenty

Informácie o postupoch týkajúcich sa merania a riadenia prevádzky spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ktorých cieľom je predchádzať naplneniu alebo presiahnutiu kapacity sieťového pripojenia, ako aj informácie o možnom vplyve týchto postupov na kvalitu služieb, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach pre príslušnú službu, najmä však v Cenníku pre príslušnú službu. Tieto dokumenty sú dostupné na tomto linku:
Právne dokumenty
Cenník

Informácie o podrobnostiach produktov a služieb, ktoré sú určené účastníkom so zdravotným postihnutím, nájdete v Osobitnej dohode.
Zasielanie informácie o spotrebe bezplatne od 1. 1. 2012 - Žiadosť na aktiváciu služby Orange kontrola spotreby cez SMS / zákaznícku linku so 100 % zľavou

Informácie o kvalite služieb spoločnosti Orange Slovensko, a.s., pre koncových používateľov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v príslušnej časti Cenníka pre danú službu, ktoré sú dostupné na tomto linku:
Právne dokumenty
Cenník

Mobilné telefóny predávané spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., ktoré možno využiť na užívanie verejnej telefónnej služby, nie sú technicky obmedzené, pokiaľ ide o možnosť ich využívania v inej sieti, ako je verejná telefónna sieť spoločnosti Orange Slovensko, a.s. (tzv. blokovanie zariadenia na sieť/ SIM-lock).

Koncoví užívatelia majú právo na prístup k informáciám a obsahu a právo šíriť informácie a obsah, využívať a poskytovať aplikácie a služby a využívať koncové zariadenie podľa vlastného výberu, bez ohľadu na umiestnenie koncového užívateľa alebo poskytovateľa, alebo na umiestnenie, pôvod či určenie informácií, obsahu, aplikácie alebo služby prostredníctvom ich služby prístupu k internetu. 

Podrobnosti o portfóliu ponúkaných zariadení sú k dispozícii na predajných miestach spoločnosti Orange Slovensko, a.s., a tiež na www.orange.sk, v jednotlivých sekciách venovaných poskytovaným službám a tovarom.

 Výška mesačného dátového limitu (napr. x MB/ mesiac) a/ alebo najnižšia prenosová rýchlosť po prekročení dátového limitu (napr. x kbit/s) je uvedená v Cenníkoch pre jednotlivé služby. Aktuálne Cenníky sú dostupné na tomto linku:
Cenník

Informácie o práve účastníka podľa § 59 ods. 2 Zákona (teda o práve zverejniť jeho relevantné osobné údaje v telefónnom zozname) sú uvedené vo Všeobecných podmienkach pre príslušnú službu dostupných na tomto linku:
Právne dokumenty

Informácie o službe CLIP, CLIR (prezentácia identifikácie volajúceho a zamedzenie identifikácie volajúceho podľa § 60 Zákona) sú uvedené vo Všeobecných podmienkach k jednotlivým službám uvedených na tomto linku:
Právne dokumenty

Aktuálne informácie o prístupe k službám tiesňového volania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach pre danú službu a tiež v príslušnej časti Cenníka pre konkrétnu službu. Tieto dokumenty nájdete na linku:
Právne dokumenty
Cenník

Informácie o akýchkoľvek zmenách v prístupe k službám tiesňového volania alebo k informáciám o polohe volajúceho v rámci služby, ktorú si účastník predplatil, budú oznámené spôsobom definovaným v príslušných Všeobecných podmienkach.

Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti smerom k používateľovi a od používateľa pri službách umožňujúcich prístup na internet sú uvedené v príslušnej časti Cenníku danej služby. Cenníky sú prístupné na linku:
Cenník

Informácie o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky (napríklad pravidlá správneho využívania služieb (FUP), agregácia, blokovanie, filtrovanie) a tiež informácie o vplyve ich uplatnenia na využívanie služby koncovým používateľom sú uvedené najmä vo Všeobecných podmienkach a v Cenníkoch služieb pre danú službu. Uvedené dokumenty sú dostupné na tomto linku:
Právne dokumenty
Cenník

Orange Slovensko, a.s., uplatňuje primerané a nediskriminačné postupy v prípade neplatenia faktúr. Informácie o týchto postupoch umožnia, aby k prerušeniu alebo odpojeniu účastníka došlo po náležitom a včasnom upozornení. Sú uvedené vo Všeobecných podmienkach pre príslušnú službu, dostupných na tomto linku:
Právne dokumenty

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., poskytuje bez poplatku základnú úroveň rozpísaných faktúr v elektronickej forme alebo bez poplatku v papierovej forme na základe voľby účastníka. Základná úroveň rozpísaných faktúr sa zasiela po dohode s účastníkom na emailovú adresu uvedenú účastníkom alebo inou elektronickou formou, ktorá umožňuje jej prijatie v akomkoľvek elektronickom formáte. Papierovú formu základnej úrovne rozpísaných faktúr zasiela podnik účastníkovi bezplatne na poštovú adresu uvedenú účastníkom. Základná úroveň rozpísaných faktúr umožní účastníkovi sledovať jeho výdavky a pravidelne overiť výšku podnikom účtovanej sumy za využívanie verejnej siete alebo verejnej služby. Povinnosť poskytovať účastníkovi základnú úroveň rozpísaných faktúr neplatí v prípade predplatených služieb a služieb, pri ktorých sa podnik zaviazal poskytovať účastníkovi službu počas predplateného obdobia a účastník sa zaviazal zaplatiť za takéto poskytnutie služby za príslušné časové obdobie. Základná úroveň rozpísaných faktúr nemusí zahŕňať volania na bezplatné čísla, vrátane tiesňových volaní.

Spoločnosť Orange Slovensko používa cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich služieb (ďalej len „cookies“). V spoločnosti Orange používame cookies na rôzne účely. Používame ich napríklad na zisťovanie vašich preferencií, na vaše navigovanie medzi jednotlivým webovými stránkami, overenie vašej totožnosti a prípadne na potrebné zabezpečenie našich webových stránok.

V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť zmeny nastavenia vášho prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Používanie cookies

Používaním webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Orange Slovensko vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Každý prehliadač má povolené prijímanie súborov cookies. Preto ak nevykonáte zmenu nastavení svojho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich webových stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, ich platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prezeranie internetu.

Aké cookies používame?

 • Základné – umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme vám garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
 • Prevádzkové – slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme vám garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
 • Funkčné cookies – slúžia na poskytovanie služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistiť maximálny komfort pri vašej návšteve. Cookies si môžu pamätať položky, ktoré ste vložili do nákupného košíka e-shopu, alebo to, či ste tiež narazili na nejaké chyby, napríklad pri formulároch. Používanie týchto cookies záleží výlučne na vašom nastavení. Ich vypnutie môže znamenať, že prídete o niektoré služby a podporu, ktoré by sme vám v opačnom prípade poskytovali. Tiež nie je vylúčené, že po vypnutí týchto cookies si nebudeme pamätať, že ste konkrétnu službu už odmietli.
 • Reklamné – slúžia na optimalizáciu zobrazovanej reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.
 • Nutné cookies – sú bezpodmienečne nutné pre fungovanie webových stránok. Tieto cookies o vás nezhromažďujú informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.
 • Cookies tretích strán – vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense alebo Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Čo ak cookies nechcem?

Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Inštrukcie na zmenu tohto nastavenia nájdete v Nápovede alebo Pomoci vášho prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Pamätajte na to, že zakázanie cookies s veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovaných webových stránok.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený používateľský komfort.