Orange pokračuje v systematickej podpore digitálneho vzdelávania a otvára 8. ročník grantového programu e-Školy pre budúcnosť

Orange pokračuje v systematickej podpore digitálneho vzdelávania a otvára 8. ročník grantového programu e-Školy pre budúcnosť
Tlačové správy |

Školy a ich pedagógovia môžu aj tento rok vďaka prostriedkom z Nadácie Orange zlepšovať vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností a technológií, ako aj podporovať bezpečnosť a zodpovedné správanie sa v online priestore. Orange tak systematicky nadväzuje na záväzky prijaté v dlhodobej stratégií Engage 2025, ktoré sú cielené na riešenie digitálnej priepasti v spoločnosti.

Nadácia Orange už ôsmy rok otvára grantový program e-Školy pre budúcnosť, ktorý ponúka základným a stredným školám a mimovládnym neziskovým organizáciám príležitosť uchádzať sa o finančnú podporu inovatívnych projektov, tematicky zameraných na tri oblasti: rozvoj digitálnych zručností pedagógov a ich využívanie v pedagogickej praxi, rozvoj digitálnych zručností žiakov a študentov v rámci rôznych vyučovacích predmetov a podpora digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore. Najzaujímavejším projektom bude v rámci programu tento rok prerozdelená celková suma 80 000 €.

„Školy a mimovládne organizácie sa v projektoch môžu zamerať na získavanie zručností v práci s technológiami pomocou programovania, rozvoja informačného myslenia, alebo mediálnej výchovy. Projekty by mali rozvíjať aj kritické a analytické myslenie detí a mládeže, mali by byť edukatívne a podporovať inovácie. Takisto by mali viesť k zodpovednému využívaniu technológií a podporovať tému bezpečného internetu,“ uviedla manažérka a správkyňa Nadácie Orange, Andrea Ungvölgyi.

Realizované projekty by tiež mali podporovať vzdelávanie, spoluprácu, sieťovanie tímov pedagógov a  odborných zamestnancov škôl. Takisto by mali rozvíjať inovatívne využívanie digitálnych technológií v rámci medzipredmetového vyučovania, alebo inováciu vyučovacích metód. V neposlednom rade by malo ísť aj o projekty, ktoré podnecujú spoluprácu škôl, mimovládnych neziskových organizácií a externých expertov.

Kľúčom k digitálnej inklúzii je aj kvalitná sieť

Spoločnosť Orange sa oblasťou digitálneho vzdelávania a inklúzie zaoberá dlhodobo, a v súčasnosti tým zároveň nadväzuje aj na dlhodobú stratégiu skupiny Orange Engage 2025. V rámci nej operátor prijal záväzok zabezpečiť rovnosť digitálnych príležitostí pre všetkých bez rozdielu. „Stratégia Engage 2025 je dlhodobá iniciatíva skupiny Orange v rámci spoločenskej zodpovednosti, ktorá chce riešiť problém digitálnej priepasti v spoločnosti. Chceli by sme priniesť digitálne príležitosti ľuďom, ktorí si ich doteraz nemohli dovoliť, nemali ku nim prístup, alebo nemali zručnosti na ich ovládanie. Robíme tak nielen formou finančnej podpory zmysluplných projektov, ale aj tým, že na Slovensku budujeme kvalitnú a dostupnú telekomunikačnú sieť, ktorá je jedným zo základných predpokladov digitálnej inklúzie. Medzinárodné ocenenia za kvalitu našej mobilnej siete dokazujú, že v tejto oblasti sme silní a úspešní,“ povedal Martin Hromkovič, riaditeľ Úseku B2C marketingu a značky, Orange Slovensko.

Z výsledkov meraní renomovanej spoločnosti Systemics PAB vyplýva, že práve mobilná sieť Orangeu je najkvalitnejšou sieťou na Slovensku a zároveň je aj najkvalitnejšou sieťou v Európe. Orange za ňu získal ocenenie The Best Slovakian Mobile Network in the Test už v roku 2020 a tento rok svoje prvenstvo obhájil. Mobilná sieť Orangeu sa v teste tento rok umiestnila na prvom mieste dokonca aj v európskom meradle, pričom celkovo bolo testovaných 25 európskych operátorov v 7 krajinách. Orange má zároveň aj najdostupnejšiu mobilnú sieť na Slovensku a pokrýva ňou až 99 percent populácie krajiny.

Viac ako 300 inšpiratívnych projektov už získalo podporu

Len v minulom roku financie z grantového programu e-Školy pre budúcnosť získalo 75 projektov spomedzi 258 prihlásených. Najväčšiu podporu získali základné školy.

Finančne podporené projekty sa zaoberali napríklad témou kyberšikany, analýzou vplyvu médií na ľudský organizmus, alebo prepájaním IT, programovania a robotiky s environmentalistikou a obnoviteľnými zdrojmi energie. Veľa projektov sa venovalo samotnej bezpečnosti na internete, ako je napríklad dôveryhodnosť získavaných informácií z internetu, alebo informovanosť o rôznych nástrahách na internete.

Grantový program podporil aj tri projekty špeciálnych základných a jeden projekt špeciálnej strednej školy, v rámci ktorých môžu digitálne zručnosti nadobúdať a zlepšovať, aj žiaci so špeciálnymi potrebami, či žiaci a študenti pochádzajúci zo znevýhodneného prostredia. Projekty mnohých škôl súviseli aj s realizáciou aktivít v kontexte pandémie koronavírusu, a teda vedeli byť bez problémov spustené v rámci prezenčného vzdelávania, aj počas dištančného vzdelávania.

„Za obdobie siedmych rokov grantového programu sa nám podarilo podporiť spolu až 337 projektov, zapojilo sa doň viac ako 45 000 študentov a žiakov a viac ako 3000 pedagogických zamestnancov. Preto veríme, že program opäť osloví žiakov a pedagógov, a že svetlo sveta uzrie množstvo nových inšpiratívnych projektov, nakoľko téma digitálnej gramotnosti už nie je len výsadou informatiky, ale takmer každého predmetu v škole i bežného života,“ doplnila Andrea Ungvölgyi.

8. ročník grantového programu e-Školy pre budúcnosť sa otvára už 27. septembra. Tie školy a mimovládne organizácie, ktoré sa chcú zapojiť, musia vyplniť prihlášku v elektronickej podobe prostredníctvom webovej stránky grantu najneskôr do 3. novembra. Víťazi grantov budú zverejnení 25. novembra na webovej stránke www.nadaciaorange.sk.

Engage 2025: Skupina Orange si stanovila záväzky v oblasti zodpovedného podnikania

V rámci strategickej iniciatívy Engage 2025 sa skupina Orange zaviazala posilniť biznis model, ktorý je zodpovedný nielen k zamestnancom a zákazníkom, ale aj voči spoločnosti ako celku. Okrem klimatických prijala aj záväzky v oblasti digitálnej inklúzie. Patria sem ambície skupiny Orange v oblasti pokrytia mobilnou či pevnou sieťou, ako aj záväzok vzdelávať a podporovať tých, ktorí sú vylúčení z digitálneho ekosystému, a teda nemajú prístup k digitálnym technológiám. Jedným z cieľov iniciatívy je aj otváranie Digitálnych centier vo všetkých regiónoch skupiny Orange do roku 2025, ktoré by sa mali sústrediť na podporu vzdelávania prostredníctvom rôznych workshopov, odborných školení, alebo podporovaním rôznych startup-ových projektov a nápadov.

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.