Prvý ročník grantového programu Digitálny svet pre každého pomôže búrať bariéry v digitálnej gramotnosti

Prvý ročník grantového programu Digitálny svet pre každého pomôže búrať bariéry v digitálnej gramotnosti
Tlačové správy |

Odborné štúdie a prieskumy potvrdzujú, že v Európe aj na Slovensku sa úroveň digitálnej gramotnosti zlepšuje, zvyšuje sa aj počet ľudí, ktorí majú základné skúsenosti s používaním digitálnych technológií a rastie aj podiel užívateľ internetu a intenzita jeho používania. Napriek týmto pozitívnym trendom však stále existujú v spoločnosti výrazné rozdiely označované ako digitálna priepasť. V nej sa ocitajú ľudia v seniorskom veku, ľudia s nižším dosiahnutým vzdelaním, deti, mladí a ľudia zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia.

Obdobie pandémie výrazne prehĺbilo tieto priepastné rozdiely medzi skupinami, ktoré majú prístup k digitálnym technológiám a tými, ktoré k nim majú len obmedzený či dokonca žiadny prístup. Takmer pätina žiakov a žiačok zo základných a stredných škôl sa v období zatvorených škôl nevzdelávala prostredníctvom internetu a 7,5 % sa neučilo vôbec.

Nadácii Orange si uvedomujeme, že prístup k digitálnym médiám a digitálna gramotnosť sú nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie, uplatnenie sa na trhu práce, účasť na dianí v spoločnosti, ale aj pre každodenné činnosti bežného života. Cítime zodpovednosť prispieť k znižovaniu digitálnej nerovnosti, aby mal každý bez ohľadu na vek, vzdelanie, povahu svojho zamestnania či sociálno-ekonomické zázemie možnosť rozvoja svojich digitálnych zručností. Aj preto vznikol pilotný ročník grantového programu Digitálny svet pre každého, ktorý cieli na zraniteľné skupiny ľudí, ktorí v dôsledku sociálneho vylúčenia či chudoby nemajú prístup k nevyhnutným technológiám.

V rámci grantového programu Digitálny svet pre každého Nadácia Orange ponúka mimovládnym neziskovým organizáciám príležitosť získať finančnú podporu na projekty v dvoch kľúčových oblastiach. Prvou je oblasť rozvoja digitálnej gramotnosti zraniteľných skupín s limitovaným prístupom k technológiám v rámci širokého spektra vzdelávacích programov rozvíjajúcich kritické myslenie, funkčné zručnosti, komunikáciu, kreativitu či elektronickú bezpečnosť.

Druhou je oblasť budovania personálnych kapacít mimovládnych organizácií, ktoré pracujú so zraniteľnými skupinami. Organizácie môžu získať podporu na vytváranie spoluprác s expertami, vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností u svojich pracovníkom a dobrovoľníkov pri ďalšom šírení svojho know-how.

Nadácia Orange na podporu projektov vyčlenila celkovú sumu 100 000 eur, pričom na realizáciu jedného projektu môže nezisková organizácia získať podporu až vo výške 5000 eur. Kvalitu a prínosy projektov bude posudzovať nezávislá hodnotiaca komisia, ako aj zástupcovia Nadácie Orange a Centra pre filantropiu.

„V Nadácii Orange si uvedomujeme, že prístup k digitálnym médiám a digitálna gramotnosť sú nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie, uplatnenie sa na trhu práce, ale aj pre bežný život. Aj preto cítime zodpovednosť prispieť k znižovaniu digitálnej nerovnosti tak, aby každý bez ohľadu na vek, vzdelanie či sociálno-ekonomické zázemie mal možnosť rozvíjať svoje digitálne zručnosti a ľahšie zvládal život v digitálnej dobe,“ uviedla Andrea Ungvӧlgyi, manažérka a správkyňa Nadácie Orange.

Mimovládne neziskové organizácie môžu do 15. júna prihlásiť projekty prostredníctvom online systému egrant.

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.