Digitálna gramotnosť je dnes nevyhnutnosťou

Digitálna gramotnosť je dnes nevyhnutnosťou
Tlačové správy |

Nadácia Orange podáva pomocnú ruku

Žijeme v digitálnom veku a rýchle tempo technického rozvoja zásadne mení našu spoločnosť, naše každodenné fungovanie a vzdelávanie. Digitálna gramotnosť sa stala nevyhnutnosťou a obdobie pandémie toto poznanie len potvrdilo. Nielen vzdelávanie sa presunulo do online priestoru a nastavilo zrkadlo, študentom, aj učiteľom. Vďaka grantovému programu e-Školy pre budúcnosť prerozdelí Nadácia Orange vyše 100 000 eur na projekty zamerané na podporu digitálnej gramotnosti, bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore a rozvíjanie analytického a kritického myslenia.

Skvalitňovanie vzdelávania a kultivovanie vzdelávacieho prostredia patria už dlhodobo medzi prioritné oblasti záujmu a podpory Nadácie Orange. O to viac, že v dôsledku pandémie koronavírusu boli už na jar školy nútené prejsť na dištančnú výučbu. Využívanie digitálnych médií, neustále zrýchľujúci sa vývoj a vplyv na psychický vývin a správanie sa detí a mladých ľudí však so sebou prináša najmä nevyhnutnú potrebu rozvoja digitálnych zručností.

„Veľmi ma teší, že vidieť posun vo vnímaní digitálnych zručností, tak ako u učiteľov tak aj u žiakov. Táto doba ukázala, akou neoddeliteľnou súčasťou našich životov sú. Téma digitálnej gramotnosti už nie je len výsadou informatiky, ale takmer každého predmetu i života mimo školy. Prišlo veľa zaujímavých projektov, invenčných, s konkrétnym obsahom, ktorému sa deti učia. Oceňujem najmä medzipredmetové vnímanie a to, že takmer všetky podporené projekty môžu odovzdať svoje know-how a dobrú prax ďalej,“ uviedla hodnotiteľka grantového programu Zuzana Tkáčová z Metodicko-pedagogického centra v Košiciach a učiteľka informatiky na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach.

Nápady, ktoré inšpirujú iných

Zaujímavosťou je, že projekty budú podporené na väčších mestských školách, rovnako ako aj na menších obecných školách. Podporu tak získali napríklad aj školy v Hornej Ždani, Pribete, či v Badíne. Nerozhodovala teda veľkosť školy, ale obsah a nápad projektu, premyslený plán aktivít projektu prepojený s konkrétnym rozpočtom. Dôležitým kritériom bolo aj aplikovateľnosť projektu ako inšpirácia pre ostatných. Nielen ako budú školy s projektom ďalej pracovať na svojich weboch, sociálnych sieťach, ale aj či budú materiály, návody, výsledky voľne dostupné pre všetkých. Overené metódy a aktivity tak môžu slúžiť aj iným školám.

Ako nás zmenila pandémia – sme pripravení

Mnohé školy mali v projektoch pripravené plány realizácie aktivít aj pri zmene opatrení v školstve, súvisiace s COVID-19 – projektové aktivity vedia bez problémov realizovať v rámci prezenčného vzdelávania aj počas dištančného vzdelávania, zmena formy vyučovania ich nezaskočí. Podporené projekty majú jasnú predstavu realizácie pre obe situácie.

Jedným z podporených projektov bol aj projekt Dištančné vzdelávanie na dosah, ktorý do programu prihlásila Základná škola v Humennom. Jeho cieľom je rozšírenie digitálnych zručností žiakov a učiteľov v oblasti online vzdelávania vytvorením podrobných manuálov na prácu na online platformách. Projektové výstupy budú voľne prístupné pre širšiu verejnosť ich zverejnením na webovej stránke školy.

Študenti Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline sa zapoja do projektu, ktorého hlavným cieľom je digitalizácia a tvorba 3D modelov učebných pomôcok pre odbory autoopravár, stolár, murár, aby sa eliminoval nedostatok odbornej prípravy v období pandémie, kde prevažné vzdelávanie prebieha v online prostredí. Vyvrcholením projektu bude výstava 3D prác žiakov a zdieľanie obsahov a nadobudnutých skúseností.

Inovatívny projekt dostal zelenú a vyššiu finančnú podporu

Hodnotiacu komisiu špeciálne zaujal svojou invenčnosťou projekt s názvom hodiNOVÍ záŠKOLÁCI, ktorú predložila rovnomenná nezisková organizácia. Komisia sa rozhodla navýšiť podporenú sumu na 3 000 eur, keďže aktivity projektu zapájajú žiakov a učiteľov zo základných škôl z rôznych kútov Slovenska. Žiaci 5. – 9. ročníka sa budú stretávať spolu s učiteľmi – mentormi z rôznych škôl a riešiť na online hodinách témy z rozličných predmetov prostredníctvom online escape rooms a vzdelávacích stolových hier. Spolu s vytvorenými hrami ponúknu workshopy na zdieľanie ďalej.

Zaujímavosťou je, že na niektoré online hodiny budú pozvaní aj externisti – novinári, či právnici, manažéri, aby deťom v odborných témach zabezpečili odborných konzultantov. Online hodiny budú otvorené aj pre učiteľov a študentov pedagogickej fakulty, ktorí dostanú možnosť prísť na „náčuvy“.

Zmysluplné projekty v rekordnom počte

Odborná hodnotiaca komisia v tomto 7. ročníku posudzovala rekordný počet, až 258 prijatých projektov. Na základe jej odporúčaní a svojich finančných možností prerozdelila Nadácia 100 000 eur medzi 75 najzaujímavejších z nich. Aj vďaka tomu sa tak do podporených projektov zapojí až 932 učiteľov a viac ako 11 000 žiakov a študentov. Najväčšiu podporu získali tradične základné školy. Celkovo tak bolo finančne podporených až 49 inšpiratívnych projektov zo základných škôl, 16 projektov zo stredných škôl a 10 projektov prihlásených mimovládnymi organizáciami.

Najviac podporených žiadostí bolo tento rok zo Žilinského kraja, z ktorého Nadácia ocenila až 15 projektov a z Košického kraja, kde podporu získalo až 13 projektov. Väčšina podporených aktivít sa sústredila na témy digitálna gramotnosť, kritické a analytické myslenie a prevencia voči nástrahám v online svete.

Podporené boli aj projekty troch špeciálnych základných a jednej špeciálnej strednej školy, takže zlepšovať digitálne zručnosti budú aj žiaci a študenti so špeciálnymi potrebami či pochádzajúci zo znevýhodneného prostredia.

Podrobné informácie o programe a podporených projektoch nájdete na stránke www.nadaciaorange.sk.

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.