Reklamácie

Reklamácie služieb, poskytovaných spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., je možné podať osobne na každom predajnom mieste Orangeu alebo písomne (odporúčame doporučenou poštovou zásielkou) na adresu:

Reklamačné oddelenie
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava 2

Zoznam predajní spoločnosti Orange Slovensko, v ktorých je možné využiť služby záručného a pozáručného servisu spolu s informáciou o časových úsekoch, v ktorých je tak možné urobiť, sú dostupné na www.orange.sk/orange-slovensko/kontakty/zoznam-predajni.

Reklamácie mobilných zariadení s viazanosťou aj bez viazanosti, kúpených od spoločnosti Orange Slovensko, a.s., je možné podať osobne na každom predajnom mieste Orangeu. Reklamácie tovaru, kúpeného za plnú cenu (neviazaný tovar), je možné osobne podať len na tom istom predajnom mieste, na ktorom bol kúpený. Záručné listy k zariadeniam sú pre zákazníkov uložené v elektronickej forme a pri reklamácii mobilného zariadenia nie je vyžadované ich predloženie na predajnom mieste Orangeu.

V prípade, že vaše reklamačné konanie týkajúce sa výlučne elektronických komunikačných služieb bolo ukončené, a vy nie ste spokojní s vyriešením vašej reklamácie, môžete sa s podnetom obrátiť na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb s návrhom na začatie mimosúdneho riešenia sporu v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Reklamačný poriadok k službám: Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácií elektronických komunikačných služieb spoločnosti Orange je uvedený v príslušných všeobecných podmienkach na konkrétnu službu, ktorej sa reklamácia týka.

Informácia o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. a o ODR platforme.

Viac informácií