Osobný dotazník – Zamestnanec

Osobné údaje

Vzdelanie

Predchádzajúce zamestnanie

Máte ešte iný pracovný pomer?

Ste na materskej dovolenke?

Máte do 32 rokov a dieťa, ktoré má do 18 rokov?

Ste poberateľom invalidného dôchodku?

Ste v potenciálnom konflikte záujmov* voči spoločnosti Orange Slovensko a.s.?

tu. (povinné)
Odosielam formulár

* Konflikt záujmov vzniká:
- ak nastane situácia nežiadúceho vplyvu medzi záujmami spoločnosti a
a) vlastnými súkromnými záujmami zamestnanca alebo b) záujmami fyzickej osoby alebo právnickej osoby, s ktorou je zamestnanec prepojený alebo s ňou má blízky vzťah; a
- ak situácia nežiaduceho vplyvu pravdepodobne ovplyvní alebo môže ovplyvniť nezávislý a nestranný výkon jeho/jej profesionálnej činnosti.

* Conflict of interest arises:
- when a situation of undue influence arises between the interests of the company and
(a) the employee's own private interests or (b) the interests of a natural person or legal entity with which the employee is associated or has a close relationship; and
- where the situation of undue influence is likely to affect or is likely to affect the independent and impartial exercise of his/her professional activities.