Osobný dotazník – Zamestnanec

Osobné údaje

Vzdelanie

Predchádzajúce zamestnanie

Máte ešte iný pracovný pomer?

Ste rezident/ka SR?

Rezident/ka je osoba, ktorá má centrum životných záujmov na území SR – žije, pracuje, zdržiava sa, má záväzky na území SR.
Ak aj pracuje na území iného štátu, nie je to viac ako 25 % rozsahu úväzku.

Máte do 32 rokov a dieťa, ktoré má do 18 rokov?

Ste poberateľom invalidného dôchodku?

Ste v potenciálnom konflikte záujmov* voči spoločnosti Orange Slovensko a.s.?

uvedených podmienok. (povinné)
Odosielam formulár

* Konflikt záujmov vzniká:
- ak nastane situácia nežiadúceho vplyvu medzi záujmami spoločnosti a
a) vlastnými súkromnými záujmami zamestnanca alebo b) záujmami fyzickej osoby alebo právnickej osoby, s ktorou je zamestnanec prepojený alebo s ňou má blízky vzťah; a
- ak situácia nežiaduceho vplxyvu pravdepodobne ovplyvní alebo môže ovplyvniť nezávislý a nestranný výkon jeho/jej profesionálnej činnosti.