Tešíme sa Vášmu záujmu o pozíciu v Orange Slovensko. Prosíme, vyplňte nasledujúce políčka vstupného formulára, aby sme o Vás ihneď vedeli a mali Vás uvedených v našej databáze. V prípade záujmu Vás budeme radi kontaktovať.

Pozícia: Agent/agentka zákazníckej podpory

Maximálny povolený limit pre prílohy je 1.5 MB.

Odoslaním žiadosti o prijatie do zamestnania v spoločnosti Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 1142/B (ďalej len „Spoločnosť“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie“) beriem na vedomie, že Spoločnosť je oprávnená spracúvať moje osobné údaje uvedené v osobnom dotazníku, v priloženom životopise, motivačnom liste a prípadne inom dokumente vrátane audiovizuálneho záznamu - video vizitky zaslanom Spoločnosti v súvislosti s výberovým konaním na pozíciu, o ktorú som prejavil záujem, na účel výberového konania na pozíciu, o ktorú som prejavil záujem. Doba spracúvania vyššie uvedených osobných údajov je do ukončenia výberového konania na pozíciu, o ktorú som prejavil záujem. Zároveň vyhlasujem, že som sa oboznámil a som si vedomý všetkých svojich práv stanovených v Nariadení, zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a ostatných platných právnych predpisoch na ochranu osobných údajov, ktoré sú uvedené na webovej stránke https://www.orange.sk/onas/tlacove-centrum.

Podmienky
Odosielam formulár