Zamestnanci

So spoločnou víziou sa rýchlo približujeme k cieľu

Staráme sa o zamestnancov

Byť digitálnym a starostlivým zamestnávateľom a vytvoriť tak pre svojich zamestnancov podmienky, ktoré sú v súlade s ich každodennými potrebami a životom – to je dlhodobý cieľ Orangeu v oblasti ľudských zdrojov. V rámci podpory tohto prísľubu sme si stanovili tri prio­rity – zabezpečiť správne zručnosti pre zaj­trajšok, rozvíjať agilné spôsoby práce a podporovať angažovanosť zamestnancov, ktoré nie sú len prísľubom voči zamestnancom, ale napĺňajú sa reálnymi aktivitami v oblasti riadenia ľudských zdrojov aj aktivitami spoločenskej zodpovednosti.

Flexibilne v digitálnom prostredí

Flexibilnejšie možnosti komunikácie a prístupu k informáciám prináša digitalizácia rozličných interných dokumentov, ale najmä zavedenie firemnej sociálnej siete Plazza. Umožňuje flexibilnú a efektívnu komunikáciu medzi kolegami, zdieľanie a úpravu dokumentov na jednom mieste a spolu so sprístupnením intranetu aj mimo spoločnosti – z mobilných zariadení zamestnancov – prináša Plazza vysokú dostupnosť dokumentov prakticky odkiaľkoľvek. Aktívne používa sieť Plazza približne 80 % zamestnancov Orangeu.

Vzdelávanie

Neustále zdokonaľovanie v pracovnej oblasti je dnes pre zamestnancov prakticky nevyhnutnosťou, ale najmä veľkou devízou. Preto im počas roka prinášame široké spektrum rozvojových a vzdelávacích aktivít, ktoré prispievajú k dopĺňaniu a rozširovaniu ich vedomostí a zručností. Investície do podpory rozvojových aktivít zamestnancov sú nezanedbateľnou položkou, sme si však vedomí, že je to výborná investícia. V roku 2017 sme do podpory vzdelávania takto investovali 694-tisíc eur a zamestnanci absolvovali spolu 53 580 tréningových hodín.

Kvalitné riadenie ľudských zdrojov

Dlhodobo sa nám darí potvrdzovať najvyššiu kvalitu v riadení ľudských zdrojov. V minulom roku sme to potvrdili na európskej i svetovej úrovni. Po piatykrát sme obhájili titul Top Employer Slovakia, pričom najlepšie výsledky sme v tomto ročníku potvrdili v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov či nastavenia firemnej kultúry. Rovnako úspešne sa nám podarilo opätovne získať aj ocenenie Top Employer Europe. Spoločne s kolegami z ostatných európskych krajín, v ktorých pôsobí Orange, sme tento európsky titul obhájili už po šiesty raz. A vďaka kolegom z ostatných divízií Orangeu sme sa certifikovali aj ako Top Employer Global 2018.

Politika rozmanitosti

Rovnosť rodových príležitostí ako čoraz diskutovanejšiu tému považujeme aj my v Orangei za dôležitú oblasť, ktorej venujeme pozornosť a na ktorú sa zameriavame prostredníctvom konkrétnych aktivít a prístupu k svojim zamestnancom. Vytvárame pracovné prostredie atraktívne, férové a motivujúce pre každého zamestnanca bez rozdielu. Preto nás ešte väčšmi teší, že sme získali Medzinárodný európsky certifikát rodovej rovnosti (GEE@IS). Aj Orange sa tak stal súčasťou iniciatívy skupiny Orange s názvom „GEE&IS audit – The Gender Equality European and International Standard“. Cieľom tohto auditu bolo preveriť, či sme zamestnávateľ prispievajúci ku kultúre podporujúcej rodovú rovnosť a rôznorodosť z pohľadu veku či pohlavia. Audit posudzoval rovnosť v oblastiach mzdovej politiky, kariérnych príležitostí, vzdelávania, rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom a iných iniciatív, ktoré podporujú férové zaobchádzanie so všetkými skupinami zamestnancov.

Starostlivosť o zdravie aj kvalitné riadenie ľudských zdrojov

Už tretí rok realizujeme pre zamestnancov interný program Orange zdravšie. Zameriavame sa v ňom na aktivity, ktoré podporujú zdravie, zdravý životný štýl zamestnancov a voľnočasové športové aktivity. Vďaka tomuto programu sa môžeme v rámci súťaže Zdravá firma roka za rok 2017 pochváliť prvým miestom spomedzi nevýrobných firiem.

Benefity

Popri všetkých týchto aktivitách, samozrejme, pokračujeme aj v poskytovaní a dopĺňaní širokého spektra benefitov, ktoré majú naši zamestnanci k dispozícii. Benefitovú a sociálnu politiku zamestnanci Orangeu dlhodobo veľmi vysoko oceňujú, čo nás naozaj teší. Cieľom všetkých našich aktivít v oblasti riadenia ľudských zdrojov je stále zvyšovať počet zamestnancov, ktorí o firme pozitívne hovoria, sú v nej spokojní a spájajú s ňou aj svoju budúcnosť.

Portfólio benefitov sme tento rok obohatili o aktivity v oblasti psychologického poradenstva. V rámci neho sa počas roka uskutočnili viaceré prednášky týkajúce sa psychického zdravia, ale zamestnanci majú napríklad aj možnosť využívať individuálne návštevy psychológa.

V roku 2017 pracovalo v spoločnosti Orange Slovensko priemerne 1 120 zamestnancov v rámci pobočiek spoločnosti.