Pozícia:

Nesprávne vyplnený formát.
Toto políčko nemôže byť prázdne.
Nesprávne vyplnený formát.
Toto políčko nemôže byť prázdne.
Nesprávne vyplnený formát.
Toto políčko nemôže byť prázdne.
Zadajte, prosím, svoju súkromnú emailovú adresu.
Toto políčko nemôže byť prázdne.
Nesprávne vyplnený formát.
Toto políčko nemôže byť prázdne.
Nesprávne vyplnený formát.
Toto políčko nemôže byť prázdne.
Nesprávne vyplnený formát.
Toto políčko nemôže byť prázdne.
Vložte prosím životopis
Zadajte, prosím, pracovný email zamestnanca Orange Slovensko, ktorý Vám pozíciu dal do pozornosti.
Toto políčko nemôže byť prázdne.

Odoslaním žiadosti o prijatie do zamestnania v spoločnosti Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1142/B (ďalej len "Spoločnosť") v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES v znení neskorších predpisov (ďalej len "Nariadenie") beriem na vedomie, že Spoločnosť je oprávnená spracúvať moje osobné údaje uvedené v osobnom dotazníku, v priloženom životopise, motivačnom liste a prípadne inom dokumente zaslanom Spoločnosti v súvislosti s výberovým konaním na pozíciu, o ktorú som prejavil záujem, na účel výberového konania na pozíciu, o ktorú som prejavil záujem. Doba spracúvania vyššie uvedených osobných údajov je do ukončenia výberového konania na pozíciu, o ktorú som prejavil záujem. Zároveň vyhlasujem, že som sa oboznámil a som si vedomý všetkých svojich práv stanovených v Nariadení, zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a ostatných platných právnych predpisoch na ochranu osobných údajov, ktoré sú uvedené na webovej stránke https://www.orange.sk/onas/tlacove-centrum.

Mrzí nás to

Odoslanie formulára zlyhalo. Skúste to neskôr.